Correos

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición

 

 

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
REQUISITOS

Estar en posesión do título de ESO, Graduado Escolar ou titulación oficial que a substitúa, o coñecemento, experiencia e aptitudes, adquiridos no desempeño da súa profesión, equivalentes a esta titulación, de acordo co III Convenio Colectivo, para o desempeño dos postos de traballo do Grupo IV Persoal Operativo.

PROCESO SELECTIVO

Fase de oposición:

O proceso selectivo consta de dúas fases, distribuídas entre un máximo de 60 puntos para a fase de oposición e un máximo de 40 puntos para a fase de méritos.

A fase de oposición consiste nunha proba tipo test de 100 preguntas (con 10 preguntas de reserva) das cales 90 preguntas están relacionadas co temario correspondente e 10 preguntas son psicotécnicas.

O tempo desta proba será de 110 minutos.

Na fase de méritos puntuaríanche os seguintes puntos:

 1. A suma da antigüidade total en Correos, en calquera posto de traballo desde o 1 de maio de 2012. Por cada día da duración efectiva do ou dos contratos a tempo completo, ou a súa equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: 0,00388 puntos cun máximo de 7,5 puntos.
 2. Por desempeñar cada un dos postos de traballo na provincia solicitada, desde o 1 de maio de 2012. Por cada día da duración efectiva do ou dos contratos a tempo completo, ou a súa equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: : 0,00423 puntos cun máximo de 7,5 puntos.
 3. Pola pertenza ás bolsas de emprego do posto e provincia solicitados, que se constitúan conforme á convocatoria de Bolsas de emprego destinadas á cobertura temporal de postos operativos do 8 de febreiro de 2021, e obter nelas unha puntuación pola valoración de méritos para cada posto de traballo, de acordo con a seguinte escala:
  • Valoración de méritos entre 0 e 10: 2,5 puntos.
  • Valoración de méritos maior de 11 e ata 20: 5 puntos.
  • Valoración de méritos maior de 21: 8 puntos.
 1. Superar positivamente os cursos relacionados neste apartado. Cada curso reporta os puntos que se indican a continuación, cun tope máximo de 6 puntos neste mérito.
  • Cursos Produtos e Servizos 2022: 2 puntos.
  • Cursos de Procesos e Ferramentas de Distribución e Centros 2022: 2,5 puntos.
  • Office 365: 0,75 puntos.
  • Xestión aduaneira para persoal operativo 2022: 0,75 puntos.
 1. Estar en posesión dunha titulación de Formación Profesional ou Bacharelato, 4 puntos para os postos de Reparto e Axente/clasificación. Para os postos de atención ao cliente, se estás en posesión dunha titulación universitaria oficial, 6 puntos.
 2. Para o posto de Reparto 1 (Reparto motorizado), estar en posesión do permiso de conducir A1, 5 puntos.
 3. Para o posto de Reparto 2 (Reparto a pé) e Axente/clasificación, estar en posesión do carné de conducir B (coche), 5 puntos.
 4. Acreditar coñecementos de idiomas, en razón aos seguintes ámbitos e criterios, cun máximo de 2 puntos (de 6 puntos nos postos de Atención ao cliente) obtidos da seguinte forma:
 5. a) Nas Comunidades Autónomas de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Illes Balears e Comunidade Valenciana, onde nos seus Estatutos de Autonomía recoñécese, ademais do castelán, outra lingua oficial propia:
 6. Por coñecementos do idioma inglés, en razón ao nivel A2 ou superior do Marco Común Europeo de Referencia (MCER) conforme ao Anexo IV das bases, 1 punto. Para os postos de atención ao cliente: Por coñecementos do idioma inglés, en razón ao nivel B1 ou superior.
 • Por coñecementos da lingua oficial propia de cada Comunidade Autónoma en razón ao cadro anexo V das bases, 1 punto (3 puntos nos postos de atención ao cliente). A acreditación documental do coñecemento destas linguas oficiais propias efectuarase mediante achega do correspondente certificado lingüístico expedido ou homologado polos organismos públicos competentes na materia con indicación expresa do nivel de competencia lingüística alcanzado #de acordo con o Marco Común Europeo de Referencia (MCER). En ningún caso poderase acreditar mediante fotocopia do historial académico do solicitante.
 1. b) Nas Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla:
 • Por coñecementos do idioma inglés, en razón ao nivel A2 ou superior do Marco Común Europeo de Referencia (MCER) conforme ao Anexo IV das bases, 1 punto. Para os postos de atención ao cliente: Por coñecementos do idioma inglés, en razón ao nivel B1 ou superior.
 • Por acreditar coñecementos de Dariya en Ceuta e Tagmazid en Melilla mediante a superación da proba realizada en Correos, 1 punto (3 puntos nos postos de atención ao cliente). O punto outorgarase no caso de acertar un mínimo de 6 preguntas das 10 que terá a proba e cuxa duración será de 20 minutos.
 1. c) No resto de Comunidades/Cidades Autónomas non incluídas nos apartados a) e b) anteriores:
 • Por coñecementos do idioma inglés en razón ao nivel A2 ou superior (B1 ou superior nos postos de atención ao cliente) do Marco Común Europeo de Referencia (MCER) conforme ao Anexo IV, 2 puntos.
TEMARIO
 • TEMA 1. Correos: marco normativo postal e natureza xurídica. Organismos reguladores nacionais e internacionais. Organizacións postais internacionais nas que participa ou teñen vinculación con Correos. Organización do Grupo Correos. Correos e a súa adaptación aos cambios.
 • TEMA 2. Experiencia de persoas en Correos. Diversidade, Inclusión e Igualdade. Prevención de riscos e benestar. Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Eixos da sustentabilidade en Correos. Emprendemento e Innovación
 • TEMA 3. Produtos e servizos: Comunicación. Paquetería de Correos e de Correos Express. Servizos e-commerce e Citypaq.
 • TEMA 4. Produtos e servizos: En Oficinas. Servizos Financeiros. Solucións Dixitais. Filatelia
 • TEMA 5. Novas liñas de negocio: Correos Loxística. Correos Frío. Outros negocios.
 • TEMA 6. Ferramentas. Funcións e utilidade.
 • TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
 • TEMA 8. Procesos operativos II: Tratamento e Transporte
 • TEMA 9. Procesos operativos III: Distribución e Entrega
 • TEMA 10. O cliente: Atención ao cliente e calidade. Protocolos de Vendas
 • TEMA 11. Internacionalización e Aduanas.
 • TEMA 12. Normas de cumprimento: Protección de datos. Prevención de Branqueo de Capitais. Compromiso ético e transparencia. Seguridade da Información e Ciberseguridade.
Scroll al inicio