Castelán

📢Publicada a:
 
” RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 224, do 25 de novembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo. “