Castelán

PUBLICADA OFERTA 2023

Prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231110/AnuncioG0597-091123-0001_gl.html?fbclid=IwAR03ijucUHCO1jfNq0mwHza2y8x1c-LxCfQTKGT-vBSrm2mAxStfVkR2L4E