Publicada a convocatoria de educación 2017

Con data 17 de abril publicouse a CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN EN GALICIA (podes consultala aquí) para o 2017.

PRAZOS PARA A INSCRICIÓN: DO 18 DE ABRIL AO 9 DE MAIO DE 2017.

As prazas convocadas son as seguintes:

Ingreso Corpo de mestres

Código/especialidade Reserva discapacitadas

Libre

Total

031 Educación Infantil

4

46

50

032 Lingua Estranxeira: Inglés

3

42

45

033 Lingua Estranxeira: Francés

1

19

20

034 Educación Física

2

33

35

035 Música

2

33

35

036 Pedagoxía Terapéutica

6

74

80

037 Audición e Linguaxe

5

65

70

038 Educación Primaria

5

60

65

TOTAL

28

372

400

 

Ingreso Corpo de Ensino Secundario
Código/especialidade Reserva discapacitadas

Libre

Total

004 Lingua Castelá e Literatura

4

46

50

005 Xeografía e Historia

4

46

50

006 Matemáticas

6

74

80

007 Física e Química

4

46

50

008 Bioloxía e Xeoloxía

2

28

30

011 Inglés

3

47

50

017 Educación Física

1

19

20

053 Lingua Galega e Literatura

3

47

50

102 Análise e Química Industrial

1

14

15

103 Asesoría e Imaxe Persoal

1

11

12

106 Hostalería e Turismo

1

14

15

112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

9

10

TOTAL

31

401

432

 

Ingreso Corpo de profesoras e profesores técnicos de formación profesional
Código/especialidade Reserva discapacitadas

Libre

Total

201 Cociña e Pastelería

1

9

10

202 Equipos electrónicos

1

17

18

208 Laboratorio

1

13

14

209 Mantemento de Vehículos

1

17

18

227 Sistemas e Aplicacións Informáticas

2

18

20

TOTAL

6

74

80

Scroll al inicio