Publicada a convocatoria de educación 2018.

Con data 21 de marzo publicouse a CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN EN GALICIA (podes consultala aquí) para o 2018.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.(22 DE MARZO)

As prazas convocadas son as seguintes:

Corpo de mestres

Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
031 Educación Infantil 8 102 110
032 Lingua Estranxeira: Inglés 4 46 50
033 Lingua Estranxeira: Francés 4 46 50
034 Educación Física 4 51 55
035 Música 2 33 35
036 Pedagoxía Terapéutica 5 70 75
037 Audición e Linguaxe 6 84 90
038 Educación Primaria 17 223 240
Total 50 655 705

 

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
004 Lingua Castelá e Literatura 5 70 75
005 Xeografía e Historia 5 60 65
006 Matemáticas 11 142 153
007 Física e Química 5 83 88
008 Bioloxía e Xeoloxía 4 56 60
011 Inglés 4 46 50
018 Orientación Educativa 3 32 35
019 Tecnoloxía 5 60 65
053 Lingua Galega e Literatura 5 70 75
108 Intervención Sociocomunitaria 1 19 20
110 Organización e Xestión Comercial 2 23 25
113 Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos 1 14 15
117 Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos 1 14 15
118 Procesos Sanitarios 2 20 22
125 Sistemas Electrotécnicos e Automáticos 2 23 25
Total 56 732 788

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
203 Estética 1 19 20
205 Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos 1 19 20
216 Operacións e Equipamentos de Produción Agraria 1 17 18
219 Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico 1 15 16
220 Procedementos Sanitarios e Asistenciais 3 37 40
221 Procesos Comerciais 2 22 24
226 Servizos de Restauración 2 20 22
Total 11 149 160
Scroll al inicio