Política de privacidade

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da obrigación prevista polo artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deses datos, en diante, Regulamento Europeo de Protección de Datos, informámoslle do seguinte:

Responsable NOS OPOSICIONS

+Info…

Finalidade Responder as consultas efectuadas a través da páxina web compra de produtos ou para acceder aos servizos deportivos que se ofrecen por medio desta Web informar dos nosos productos.

+Info…

Lexitimación Consentimento do interesado, Tratamento necesario para a execución dun contrato no que interesado é parte ou aplicación de medidas precontractuale.

+Info…

Destinatarios Non hai cesión nin transferencias internacionais.

+Info…

Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.

+Info…

Información adicional A información adicional e detallada sobre Protección de Datos indícase a continuación.

+Info…

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS E CONSENTIMENTO EXPLÍCITO DE TRATAMENTO DE CATEGORÍAS ESPECIAIS DE DATOS

En cumprimento da obrigación prevista polo artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deses datos, en diante, Regulamento Europeo de Protección de Datos, informámoslle do seguinte:

1.- DATOS DO RESPONSABLE

Identidade do responsable do tratamento:

NOS OPOSICIONS S. L. . provisto de CIF: B 15936735
Datos de contacto do responsable:
Domicilio en Avda do exercito,21, 9º C. A Coruña
Teléfono: 981927420
Correo electrónico: nosoposicions@nosoposicions.com

Identidade do representante do responsable en materia de datos persoais:

Elia Mouce Debasa, provisto de NIF 33330971 S
Datos de contacto do representante:
Domicilio en r/ Mercé, 3 baixo. A Coruña, ESPAÑA
Teléfono: 981927420
Correo electrónico: administradora@nosoposicions.com

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

A recollida e tratamento dos Datos Persoais do interesado ten como finalidade:

Responder as consultas efectuadas a través da páxina web, venda e información de produtos, acceso aos servizos que se ofrecen na web, información dos nosos produtos e venda electrónica, procesamento dos pedidos.

Dita finalidade non inclúe a elaboración de perfís.

Prazo de conservación dos datos

Os datos serán conservados indefinidamente e no caso de solicitar a súa cancelación, conservaranse no prazo legalmente establecido a efectos fiscais

3.- LEXITIMACIÓN

Base xurídica do tratamento

En cumprimento do establecido polo artigo 13 do Regulamento Europeo de Protección de Datos infórmaselle que a base xurídica para o presente tratamento é a seguinte:

  • Consentimento do interesado
  • Tratamento necesario para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuales

Obrigación de facilitar datos e consecuencias de non facelo

É imprescindible a comunicación dos datos persoais solicitados para poder responder as consultas e elaboración de orzamentos, venda dos nosos produtos participación en actividades, procesado de pedidos, polo que, de non facilitarnos os seus datos persoais, non poderemos atender a súa petición.

4.- DESTINATARIOS

Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal.

5.- DEREITOS

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como a exercer outros dereitos como se explica na información adicional.

En virtude do disposto nos artigos 15 a 22 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, en calquera momento vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidad, oposición e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, incluídas a elaboración de perfís, dirixíndose por escrito a través do correo ordinario a Nós Oposicións S. L. – Avda do exercito,21, 9º C. A Coruña

Igualmente vostede ten dereito a retirar en calquera momento o consentimento prestado previamente para o tratamento dos seus datos persoais.

Por último, informámoslle que vostede ten tamén dereito a expor a correspondente reclamación ante a autoridade de control competente en materia de protección de datos, se considera que vulneramos algún dos dereitos que o Regulamento de Protección de Datos ou a súa norma de desenvolvemento recoñécenlle.

6.- PROCEDENCIA

Os seus datos persoais obtivémolos a través de formulario páxina web

Categoría de datos que se tratan

Os datos persoais obxecto de tratamento son os seguintes:

  • Nome e apelidos
  • DNI
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Idade
  • Data de nacemento.