Subalterno/a

Publicada O.P.E. 2020. 29-12-2020.

Grupos de preparación:

  • A Coruña: Comezo: Febreiro 2021.
  • Santiago: Comezo: Febreiro 2021.

preparación desenvolverase de xeito mixto, e dicir, o alumno/a pode asistir presencialmente aos nosos centros ou seguir as clases en directo dende onde desexe a través da aplicación Google Meet. Todo elo desenvolvido por un equipo docente de máxima solvencia e con ampla experiencia na preparación de opositores.

Infórmate sen compromiso chamando a calquera dos nosos centros e lembra que terás dúas clases de proba para que poidas comprobar a calidade e rigor da nosa preparación e dos nosos equipos de preparadoras. Se non che convence a nosa preparación non terás nada que abonar por esas dúas clases de proba.

Temario
Parte Común.

Tema 1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II, e capítulo I do título III.

Tema 2. Lei orgánica 1/1981, de 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II. Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución, e execución.

Tema 3. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II e III.

Tema 4. Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV, V e título II: secciones 1, 2 e 3 do capítulo I.

Tema 5. Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV e VI.

Tema 6. Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.

Tema 7. Real decreto lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.

Parte Específica.

Tema 1. A atención ao cidadán. Recepción e telefonía. Vixilancia e control ás persoas que accedan ás dependencias administrativas. Reunións e actuacións de comunicación: preparación de locais e materiais.

Tema 2. Traballos con materiais e maquinaria de oficina. Reprografía. Destrucción de documentación. Ensobrado. Etiquetado. Guillotinado. Encuadernación. Grapado. Taladrado. Tipos de papel.

Tema 3. A documentación administrativa. Descrición dos principais documentos: instancia, certificado, anuncio, informe, resolución, comunicación e notificación.

Tema 4. A notificación de documentos administrativos. Práctica da notificación. Correspondencia: tipos de envíos. Franqueo. Certificados. Xustificantes de recepción. Telegramas. Reembolsos. Xiros.