Coidadores/as

Publicada O.P.E. 2020. 29-12-2020.

Grupos de preparación:

  • A Coruña: Comezo: Febreiro 2021.
  • Lugo: Comezo: Febreiro 2021.

preparación desenvolverase de xeito mixto, e dicir, o alumno/a pode asistir presencialmente aos nosos centros ou seguir as clases en directo dende onde desexe a través da aplicación Google Meet. Todo elo desenvolvido por un equipo docente de máxima solvencia e con ampla experiencia na preparación de opositores.

Infórmate sen compromiso chamando a calquera dos nosos centros e lembra que terás dúas clases de proba para que poidas comprobar a calidade e rigor da nosa preparación e dos nosos equipos de preparadoras. Se non che convence a nosa preparación non terás nada que abonar por esas dúas clases de proba.

Temario
Parte Común

Tema 1. A Constitución española de 1978: título preliminar, I, II e VIII.

Tema 2. Lei orgánica 1/1981, de 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II. Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.

Tema 3. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.

Tema 4. Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.

Tema 5. Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.

Tema 6. Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.

Tema 7. Real decreto lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.

Tema 8. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.

 

Parte Específica

Tema 1. O corpo humano, concepto. Características. Aparatos. Sentidos.

Tema 2. O coidador dentro da escola o centro. A súa participación no proceso educativo e socializador. Relacións cos familiares e persoal especializado.

Tema 3. Coordinación do coidador cos mestres, educadores, etc. O seu papel como elemento favorecedor da comunicación entre o neno normal e o neno integrado.

Tema 4. Educación especial; clasificación das persoas que a requiren. Problemas psíquicos, problemas de afectividade.

Tema 5. Características básicas do deficiente motórico. Problemas na súa escolarización ou socialización. Creación de hábitos de alimentación, hixiene… Problemas posturais. Atención específica a persoas con espiña bífida.

Tema 6. Características básicas do cego e amblíope. Problemas na súa escolarización ou socialización. Creación de hábitos de alimentación, hixiene… A independencia de movementos e desprazamentos do cego; a orientación na procura de estratexias que favorezan a súa maior independencia.

Tema 7. Características básicas do xordo. Problemas na súa escolarización ou socialización. O xordo e o seu contexto de relacións.

Tema 8. O papel do cuidador nas actividades de ocio e tempo libre; recreos, saídas, excursións, campamentos. O coidador como dinamizador de xogos e actividades. Primeiros auxilios e atención de emerxencia.

Tema 9. Creación de hábitos, técnicas, para acadar os hábitos de alimentación, hixiene… Técnicas para o manexo de apoios instrumentais para a locomoción, alimentación, hixiene. O control de esfínteres.

Tema 10. O coidador como medio para a consecución da independencia na locomoción, alimentación, hixiene. Evolución social. A importancia do traballo en equipo.