Persoal de Servizos Xerais (PSX)

P.S.X. (Persoal Servizos Xerais):

Sistema de acceso

 Oposición 60%

Proba 1 – eliminatoria (180 minutos)

Exame Preguntas Valoración
Preguntas teóricas 50 preguntas tipo test Ata 50 puntos
Suposto práctico 50 preguntas tipo test

Proba 2 (15 minutos)

Exame Preguntas Valoración
Parte común 10 preguntas tipo test Ata 5 puntos

 Proba 3 (15 minutos*)

Exame Preguntas Valoración
Lingua Galega 10 preguntas tipo test Ata 5 puntos

*Estarán exentos de esta proba os aspirantes que acrediten posuír o Celga.

Concurso 40%

Formación: 20 % (8 puntos)

 • Académica (segundo notas):

-Diplomatura ou grao

-Posgrao

 • Continuada:

Asistencia a cursos de formación (por hora): 0,03 puntos

Experiencia: 70 % (28 puntos)

Por cada mes completo: 0,3 puntos/mes

Outras actividades: 10 % (4 puntos)

 

Metodoloxía

 • Clases en horario intensivo (4 horas de clase semanais) + (30 minutos para o test).
 • Temas: Explicación de cada un dos temas por parte de docentes especialistas na materia.
 • Test: Resolución e corrección de exames de cada un dos temas.
*2 clases de proba

 

Titulación requirida

 • Graduado escolar
 • Graduado en ESO
 • Título de técnico (Formación profesional de grao medio)
 • Formación Profesional de primeiro grado
 • Bacharelato elemental
 • Certificado de estudios primarios (expedido con anterioridade á finalización do ano académico 1975-1976).

 

Temario

Parte común

Tema 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na constitución.
Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e a súa Presidencia. A Administración Pública galega.
Tema 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
Tema 4. A Lei de saúde de Galicia: o Sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A estrutura organizativa de xestión integrada: disposicións que a regulan.
Tema 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
Tema 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.

Tema 7. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I,
II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas institucións sanitarias.
Tema 8. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral
contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

 

Parte específica:

Tema 1. Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e deberes en materia de información e documentación clínica: os dereitos da
información sanitaria e da intimidade. A Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo: historia clínica.
Tema 2. A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas.
Tema 3. Tarxeta sanitaria: características fundamentais, alcance e contido. Solicitudes e trámites.
Tema 4. Réxime xeral da Seguridade Social: campo de aplicación. Afiliación, cotización e recadación. Acción protectora: continxencias protexibles e réxime xeral de prestacións.
Tema 5. O Decreto 160/1996, do 25 de abril, de configuración e introdución no Estatuto de persoal non sanitario de institucións sanitarias da Seguridade Social da categoría de persoal de servizos xerais. A Orde do 8 de novembro de 1996 pola que se desenvolven determinadas materias da regulamentación da categoría de persoal de servizos xerais.
Tema 6. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación do procedemento administrativo. Os recursos administrativos: concepto e clases. A Administración electrónica.

Tema 7. Funcionamento das institucións sanitarias. Xestión de citas en atención primaria. SIXAP.
Tema 8. As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.
Tema 9. A comunicación humana. A linguaxe como medio de comunicación. Diferenza entre información e comunicación. Tipos de comunicación. Atención ao público: acollida e información ao/á usuario/a.
Tema 10. Sistemas de comunicación dun centro sanitario: clases e características. Incidencia sobre o funcionamento do centro. Achegas e reclamacións. Contacte. E-Saúde.
Tema 11. Clasificación e arquivo de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación. Documentación de uso das institucións sanitarias: administrativa e clínica. Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Dereito de acceso a arquivos e rexistros. O arquivo e o rexistro electrónico. Chave 365.
Tema 12. Informática o ordenador. Dispositivos centrais e periféricos. Redes informáticas. O microprocesador. Soportes informáticos.
Tema 13. Sistemas operativos máis frecuentes. Os seus elementos comúns. Administrador de arquivos. Administrador de impresión. Impresoras.
Tema 14. Ofimática. Procesador de textos. Folla electrónica de cálculo (LibreOffice). Gráficos de oficina. Axenda e correo electrónico. Intranet: concepto e utilidade. Internet.
Tema 15. Hixiene e seguridade nas institucións sanitarias. Movemento de pacientes: acceso e traslados nas institucións sanitarias.
Tema 16. Coñecementos básicos de utensilios, mobiliario e obxectos das institucións sanitarias: coidados e conservación