Xeografía e historia

Descarga unha mostra do noso material:

Sistema de acceso

Oposición 60%

Proba 1 – eliminatoria

Exame Tempo Peso
Suposto práctico +/- 2 horas 60%
Tema (1 a elixir entre 5) 2 horas 40 %

Proba 2 – eliminatoria

Entrega da programación e acreditación de méritos.

Exame Tempo Peso
Defensa da programación 20 minutos A determinar polo tribunal, sendo normalmente maior para a UD
Exposición da unidade didáctica (1 a elixir entre 3) 30 minutos
Debate 10 minutos

Concurso 40% (ata 10 puntos)

Experiencia docente (máx 7 puntos)

 • 0,70 puntos/ano centros públicos
 • 0,15 puntos/ano outros centros

Formación académica (máx 5 puntos)

Expediente académico:

 • Entre 6 e 7,5: 1 punto
 • Máis de 7,5: 1,5 puntos

Posgrados, doutorado e outras titulacións universitarias: 1 punto

Premio extraordinario doutorado: 0,5 puntos

Outras ensinanzas:

 • Títulos profesionais de música ou danza: 0,5 puntos
 • Certificado B2 da EOI: 0,5 puntos
 • Técnico superior ou FP: 0,2 puntos

Outros méritos (máx 2 puntos)

Linguas estranxeiras

 • Certificado C1: 1 punto
 • Certificado B2: 0,5 puntos

Cursos de formación homologada: por cada 10 horas, 0,10 puntos

 

Metodoloxía

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4,5 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
     *2 clases de proba

Duración do curso

A formación comeza no mes de setembro e remata a mediados de xuño.

 

Temario

Tema 1 – Concepción do espazo xeográfico. Correntes actuais do pensamento xeográfico.

Tema 2 – Metodoloxía do traballo xeográfico. Técnicas de traballo.

Tema 3 – A diversidade do medio xeográfico no planeta. A interacción de factores ecoxeográficos.

Tema 4 – Climas e zonas bioclimáticas. O tiempo e o clima como condicionantes das actividades humanas

Tema 5 – A acción humana sobre o medio. Problemática actual.

Tema 6 – A poboación mundial: modelos demográficos e desigualdades espaciais.

Tema 7 – O espazo rural. Actividades agrarias: situación e perspectivas en España e no mundo.

Tema 8 – O espazo e a actividade industrial. Materias primas e fontes de enerxía.

Tema 9 – As actividades terciarias nas economías desenvolvidas.

Tema 10 – O proceso de urbanización no planeta. Repercusións ambientais e socioeconómicas.

Tema 11 – Os países da Comunidade Europea: aspectos físicos, sociais e económicos.

Tema 12 – China: sociedade e economía.

Tema 13 – Xapón e a área do Pacífico: desenvolvemento industrial e comercial.

Tema 14 – África: territorio e sociedades. África Mediterránea e África Subsahariana: contrastes físicos, socioeconómicos e culturais.

Tema 15 – Canadá e EE.UU.: aspectos físicos e humanos.

Tema 16 – Os países iberoamericanos: problemática económica e social.

Tema 17 – A península Ibérica: relieve, clima e vexetación. Diversidade rexional da España Peninsular e Insular.

Tema 18 – A actual ordenación territorial do Estado español. Raíces históricas.

Tema 19 – A poboación española. Comportamento demográfico. Fenómenos migratorios.

Tema 20 – O coñecemento histórico. Tempo histórico e categorías temporaies. O historiador e as fontes. Explicación e comprensión na historia.

Tema 21 – Grandes liñas de investigación histórica nos séculos XIX y XX.

Tema 22 – Proceso de hominización e cultura material. A aportación da antropoloxía histórica.

Tema 23 – Do neolítico ás sociedades urbanas do Próximo Oriente. Fontes arqueolóxicas.

Tema 24 – A península Ibérica ata a dominación romana.

Tema 25 – A civilización grecolatina.

Tema 26 – Orixes e desenvolvemento do feudalismo. A economía señorial. Debate historiográfico.

Tema 27 – Nacemento e expansión do Islam.

Tema 28 – Al-Andalus: política, sociedade e cultura.

Tema 29 – A expansión dos reinos cristianos na península Ibérica.

Tema 30 – A formación das monarquías feudais na Europa occidental. A orixe dos estados modernos.

Tema 31 – Os reinos peninsulares nos séculos XIV e XV. Conflitos sociais. Diversidade cultural.

Tema 32 – A cultura renacentista. Os enfrentamentos político-relixiosos do século XVI.

Tema 33 – A Monarquía hispánica baixo os Austrias: aspectos políticos, económicos e culturais.

Tema 34 – Conquista, colonización e administración da América Hispánica nos séculos XVI ao XVIII.

Tema 35 – O pensamento político moderno: do Humanismo á Ilustración.

Tema 36 – Crecemento económico, estruturas e mentalidades sociais na Europa do século XVIII. As transformacións políticas na España do século XVIII.

Tema 37 – O debate historiográfico sobre a Revolución francesa.

Tema 38 – Revolución industrial e industrialización.

Tema 39 – A construción do estado liberal e primeiros intentos democratizadores na España do século XIX.

Tema 40 – Transformacións agrarias e proceso de industrialización na España do século XIX.

Tema 41 – Nacionalismo e liberalismo na Europa do século XIX.

Tema 42 – Imperialismo e expansión colonial. Os conflitos internacionais antes de 1914.

Tema 43 – Pensamento político e económico no século XIX.

Tema 44 – O proceso de independencia de América Latina.

Tema 45 – As transformacións do Extremo Oriente desde 1886 a 1949.

Tema 46 – Os Estados balcánicos no século XX.

Tema 47 – A primeira guerra mundial e as relacións internacionais no período de entreguerras. A crise de 1929.

Tema 48 – Fascismo e neofascismo: caracteres e circunstancias en que se desenvolven.

Tema 49 – España: A II República e a guerra civil.

Tema 50 – As revolucións rusas: creación, desenvolvemento e crise da URSS. Repercusións internacionais.

Tema 51 – Repercusións da segunda guerra mundial. As relacións internacionais despois de 1945. A política de bloques. A ONU.

Tema 52 – A descolonización de Asia e África: Os problemas do Terceiro Mundo.

Tema 53 – A dictadura franquista: réxime político, evolución social e económica.

Tema 54 – A construción da Comunidade Europea.

Tema 55 – Teoría e función da arte. Análise e interpretación da obra de arte.

Tema 56 – A arte clásica: Grecia e Roma.

Tema 57 – A arte románica.

Tema 58 – A arte islámica.

Tema 59 – A arte gótica.

Tema 60 – A arte do Renacemento italiano e a súa influencia.

Tema 61 – A arte barroca.

Tema 62 – Velázquez e Goya no seu contexto artístico.

Tema 63 – As artes plásticas do impresionismo á abstracción.

Tema 64 – A arquitectura nos séculos XIX e XX. O Modernismo.

Tema 65 – Picasso, Dalí e Miró no seu contexto artístico.

Tema 66 – Interdependencias e desequilibrios no mundo actual. Desenvolvemento e subdesenvolvemento. Desenrolo sostible.

Tema 67 – Análise da Constitución Española de 1978.

Tema 68 – Organización económica e mundo do traballo. A inflación, o desemprego e a política monetaria.

Tema 69 – Rexímenes políticos e os seus conflitos internos no mundo actual. Principais focos de tensión nas relacións internacionais.

Tema 70 – Medios de comunicación e sociedades de masas.

Tema 71 – Revolución científico-técnica no século XX. Implicacións na sociedade.

Tema 72 – Cambio social e movementos alternativos. Feminismo, pacifismo e ecoloxismo.

 

Convocatorias anteriores

http://www.edu.xunta.gal/portal/oposicions2018