Economía

Descarga unha mostra do noso material:

Sistema de acceso

Oposición 60%

Proba 1 – eliminatoria

Exame Tempo Peso
Suposto práctico +/- 2 horas 60%
Tema (1 a elixir entre 5) 2 horas 40 %

Proba 2 – eliminatoria

Entrega da programación e acreditación de méritos.

Exame Tempo Peso
Defensa da programación 20 minutos A determinar polo tribunal, sendo normalmente maior para a UD
Exposición da unidade didáctica (1 a elixir entre 3) 30 minutos
Debate 10 minutos

Concurso 40% (ata 10 puntos)

Experiencia docente (máx 7 puntos)

 • 0,70 puntos/ano centros públicos
 • 0,15 puntos/ano outros centros

Formación académica (máx 5 puntos)

Expediente académico:

 • Entre 6 e 7,5: 1 punto
 • Máis de 7,5: 1,5 puntos

Posgrados, doutorado e outras titulacións universitarias: 1 punto

Premio extraordinario doutorado: 0,5 puntos

Outras ensinanzas:

 • Títulos profesionais de música ou danza: 0,5 puntos
 • Certificado B2 da EOI: 0,5 puntos
 • Técnico superior ou FP: 0,2 puntos

Outros méritos (máx 2 puntos)

Linguas estranxeiras

 • Certificado C1: 1 punto
 • Certificado B2: 0,5 puntos

Cursos de formación homologada: por cada 10 horas, 0,10 puntos

 

Metodoloxía

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4,5 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
     *2 clases de proba

Duración do curso

A formación comeza no mes de setembro e remata a mediados de xuño.