Pedagoxía terapéutica

Descarga unha mostra do noso material:

Sistema de acceso

Oposición 60%

Proba 1 – eliminatoria

Exame Tempo Peso
Suposto práctico +/- 2 horas 60%
Tema (1 a elixir entre 3) 2 horas 40 %

Proba 2 – eliminatoria

Entrega da programación e acreditación de méritos.

Exame Tempo Peso
Defensa do plan de apoio 20 minutos A determinar polo tribunal
Exposición do programa de intervención 30 minutos
Debate 10 minutos

Concurso 40% (ata 10 puntos)

Experiencia docente (máx 7 puntos)

 • 0,70 puntos/ano centros públicos
 • 0,15 puntos/ano outros centros

Formación académica (máx 5 puntos)

Expediente académico:

 • Entre 6 e 7,5: 1 punto
 • Máis de 7,5: 1,5 puntos

Posgrados, doutorado e outras titulacións universitarias: 1 punto

Premio extraordinario doutorado: 0,5 puntos

Outras ensinanzas:

 • Títulos profesionais de música ou danza: 0,5 puntos
 • Certificado B2 da EOI: 0,5 puntos
 • Técnico superior ou FP: 0,2 puntos

Outros méritos (máx 2 puntos)

Linguas estranxeiras

 • Certificado C1: 1 punto
 • Certificado B2: 0,5 puntos

Cursos de formación homologada: por cada 10 horas, 0,10 puntos

 

Metodoloxía

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Plan de apoio e programa de intervención: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Clases complementarias para a preparación da Lexislación
     *2 clases de proba

Duración do curso

A formación comeza no mes de setembro e remata a mediados de xuño.

 

Temario

Tema 1 – La evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas: de la institucionalización y del modelo clínico a la normalización de servicios y al modelo pedagógico.

Tema 2 – La educación especial en el marco de la LOGSE. Su desarrollo normativo. El concepto de alumnos con necesidades educativas especiales.

Tema 3 – El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas y su relación con el currículo. Decisiones de escolarización. La evaluación del proceso educativo y criterios de promoción para estos alumnos.

Tema 4 – El centro ordinario y la respuesta a las necesidades especiales de los alumnos y de las alumnas. El Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular en relación con estos alumnos. Las adaptaciones curriculares.

Tema 5 – El centro específico de Educación Especial: Características del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular. Referentes básicos y criterios para su elaboración.

Tema 6 – La orientación en el proceso educativo de los alumnos y de las alumnas con necesidades educativas especiales. Estructura y organización y función de la orientación de estos alumnos.

Tema 7 – Los recursos materiales y personales para la atención de los alumnos y de las alumnas con necesidades educativas especiales. Recursos de la escuela. Recursos externos a la escuela. Colaboración entre servicios específicos y servicios ordinarios.

Tema 8 – El maestro de educación especial. Funciones. Modalidades de intervención. Relación del maestro de educación especial con el resto de los maestros del centro y con los Servicios de apoyo externos a la escuela.

Tema 9 – La participación de la familia en la educación de los alumnos y de las alumnas con necesidades educativas especiales. Cauces de participación. El papel de los padres en la toma de decisiones respecto al proceso de escolarización de estos alumnos.

Tema 10 – Los alumnos y las alumnas de Educación Infantil. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. Alteraciones en el desarrollo.

Tema 11 – Las necesidades educativas especiales en la etapa de Educación infantil. La respuesta educativa a las necesidades especiales de estos alumnos en el proyecto curricular y en las programaciones. Las adaptaciones curriculares.

Tema 12 – Los alumnos y las alumnas de Educación Primaria. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. Alteraciones en el desarrollo.

Tema 13 – Las necesidades educativas especiales en la Etapa de la Educación Primaria. La respuesta educativa a las necesidades especiales de estos alumnos en el proyecto curricular y en las programaciones. Las adaptaciones curriculares.

Tema 14 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia auditiva. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Sistemas de detección del déficit auditivo.

Tema 15 – Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia auditiva. Ayudas técnicas para la deficiencia auditiva. Organización de la respuesta educativa.

Tema 16 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia visual. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Aprovechamiento de la visión residual.

Tema 17 – Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia visual. Utilización de recursos educativos y ayudas técnicas. Organización de la respuesta educativa.

Tema 18 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia motora. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Los alumnos con deficiencia motora y otras deficiencias asociadas. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos.

Tema 19 – Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia motora. Organización de la respuesta educativa.

Tema 20 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia mental. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos.

Tema 21 – Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia mental. Organización de la respuesta educativa.

Tema 22 – Los problemas de comportamiento en el ámbito educativo. Análisis de los factores que intervienen desde una perspectiva interactiva. El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento.

Tema 23 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. La identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos.

Tema 24 – Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para los alumnos y alumnas con autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. Organización de la respuesta educativa.

Tema 25 – Los alumnos y las alumnas precoces, con talento y superdotados. Identificación de las necesidades educativas de estos alumnos. Organización de la respuesta educativa.

 

Convocatorias anteriores

https://www.edu.xunta.es/oposicions/