Audición e linguaxe

Descarga unha mostra do noso material:

Sistema de acceso

Oposición 60%

Proba 1 – eliminatoria

Exame Tempo Peso
Suposto práctico +/- 2 horas 60%
Tema (1 a elixir entre 3) 2 horas 40 %

Proba 2 – eliminatoria

Entrega da programación e acreditación de méritos.

Exame Tempo Peso
Defensa do plan de apoio 20 minutos A determinar polo tribunal
Exposición do programa de intervención 30 minutos
Debate 10 minutos

Concurso 40% (ata 10 puntos)

Experiencia docente (máx 7 puntos)

 • 0,70 puntos/ano centros públicos
 • 0,15 puntos/ano outros centros

Formación académica (máx 5 puntos)

Expediente académico:

 • Entre 6 e 7,5: 1 punto
 • Máis de 7,5: 1,5 puntos

Posgrados, doutorado e outras titulacións universitarias: 1 punto

Premio extraordinario doutorado: 0,5 puntos

Outras ensinanzas:

 • Títulos profesionais de música ou danza: 0,5 puntos
 • Certificado B2 da EOI: 0,5 puntos
 • Técnico superior ou FP: 0,2 puntos

Outros méritos (máx 2 puntos)

Linguas estranxeiras

 • Certificado C1: 1 punto
 • Certificado B2: 0,5 puntos

Cursos de formación homologada: por cada 10 horas, 0,10 puntos

 

Metodoloxía

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Plan de apoio e programa de intervención: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Clases complementarias para a preparación da Lexislación
     *2 clases de proba

Duración do curso

A formación comeza no mes de setembro e remata a mediados de xuño.

 

Temario

Tema 1 – La evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas: de la institucionalización y del modelo clínico a la normalización de servicios y al modelo pedagógico.

Tema 2 – La educación especial en el marco de la LOGSE y su desarrollo normativo. El concepto de alumnos con necesidades educativas especiales.

Tema 3 – El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas y su relación con el currículo. Decisiones de escolarización.

Tema 4 – El centro ordinario y la respuesta a las necesidades especiales de los alumnos y de las alumnas. El Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular en relación con estos alumnos. Las adaptaciones curriculares.

Tema 5 – El centro específico de Educación Especial: Características del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular. Referentes básicos y criterios para su elaboración.

Tema 6 – Los recursos materiales y personales para la atención de los alumnos y de las alumnas con necesidades educativas especiales. Recursos de la escuela. Recursos externos a la escuela. Colaboración entre servicios específicos y servicios ordinarios.

Tema 7 – Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje. Adquisición y desarrollo de la comunicación y del lenguaje y su relación con el desarrollo del pensamiento, social y afectivo.

Tema 8 – Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje. Procesos de codificación y decodificación lingüística. Descripción y análisis de los componentes del lenguaje.

Tema 9 – Características del lenguaje de los alumnos y de las alumnas de Educación Infantil y Primaria. Alteraciones del lenguaje más frecuentes en estas etapas educativas. Actuaciones preventivas.

Tema 10 – Sistemas alternativos y complementarios de comunicación. El proceso de evaluación y toma de decisiones sobre los sistemas alternativos. El proceso de intervención.

Tema 11 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia auditiva. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje.

Tema 12 – Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia auditiva. Sistemas de detección del déficit auditivo.

Tema 13 – La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos y alumnas con deficiencia auditiva. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares. Ayudas técnicas para la comunicación: tipos y criterios de utilización.

Tema 14 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia motora. Aspectos diferenciales del desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos.

Tema 15 – La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos y alumnas con deficiencia motora. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares. Ayudas técnicas para la comunicación: tipos y criterios de utilización.

Tema 16 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia mental. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos.

Tema 17 – La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos con deficiencia mental. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares.

Tema 18 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos.

Tema 19 – La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos y alumnas con autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares.

Tema 20 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con alteraciones del habla. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje.

Tema 21 – Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con alteraciones del lenguaje.

Tema 22 – La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos y alumnas con alteraciones del habla. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares.

Tema 23 – Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con alteraciones del lenguaje. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje.

Tema 24 – Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con alteraciones del lenguaje.

Tema 25 – La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos y alumnas con alteraciones del lenguaje. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares.

 

Convocatorias anteriores

https://www.edu.xunta.es/oposicions/