Correos

Bases xerais da convocatoria 2019. Pincha aquí.

Información para inscribirse.

Sistema de acceso

Oposición (30 puntos)

Proba común (90 minutos)

Exame Preguntas
Preguntas xerais e específicas Anexo 3 90 preguntas tipo test
Preguntas psicotécnicas 10 preguntas tipo test

Para superar o cuestionario tipo test o aspirante deberá obter un mínimo de 15 puntos. A valoración máxima do cuestionario non poderá ser superior a 30 puntos.


Méritos (18 puntos*)

*21 para reparto 1

A fase de valoración de méritos, que non terá carácter eliminatorio, estará constituída, polos méritos e as puntuacións previstas a continuación:

1.- A suma da antigüidade total en Correos, en calquera posto de traballo durante os últimos 7 anos. Non se valorarán os tempos prestados polo candidato durante unha relación laboral en Correos indemnizada por despedimento. Por cada mes completo de prestación con contratos a tempo completo e o seu equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: 0,04 puntos, cun máximo de 2,88 puntos.

2.- Por desempeñar cada un dos postos de traballo na provincia solicitada, durante os últimos 7 anos. Non se valorarán os tempos prestados polo candidato durante unha relación laboral en Correos indemnizada por despedimento. Por cada mes completo de prestación con contratos a tempo completo e o seu equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: 0,075 puntos, cun máximo de 3 puntos.

3.- Pola pertenza ás bolsas de emprego, actualmente configuradas, do posto e provincia solicitados, conforme á convocatoria de Bolsas de emprego destinadas á cobertura temporal de postos operativos do 23 de outubro de 2017, e figurar nelas cunha puntuación para cada posto de traballo, que será valorada de acordo coa seguinte escala:

Valoración de méritos entre 0 e 5: 1,50 puntos.
Valoración de méritos maior de 5 e ata 15: 2,50 puntos.
Valoración de méritos maior de 15 e ata 30: 4,12 puntos.

Este mérito só será valorado a condición de que os candidatos cumpran e perfeccionen os trámites previstos, permanezan activos nas mesmas e non decaesen ao longo do proceso de ingreso.

4.- Para os postos de traballo de Repartición 1 (motorizado), nos termos expresados nestas bases:

Pola posesión do permiso de conducir A.A.1 (moto), 3 puntos.

Pola posesión do permiso B (coche), 1 punto.

Os puntos por estes dous permisos non son acumulables, de maneira que o máximo por este concepto será de 3 puntos.

5.- Formación. Os cursos de formación relacionados valoraranse conforme á seguinte puntuación individual, cun máximo de 8 puntos:

Curso o Cliente e a cadea de valor: 1,10 puntos
Curso de Portfolio de produtos: 1,60 puntos
Curso de Curso de Paquetería: 1,60 puntos
Curso de Excel básico persoal operativo: 1,50 puntos
Curso de Dixitalización III: 1,10 puntos
Curso de SGIE e PDA: 1,10 puntos

 

Metodoloxía

  • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
  • Temas Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
  • Resolución e corrección de exames tipo test de cada uno dos temas.
     *2 clases de proba

 

Titulación requirida

ESO ou equivalente.

 

Temario

Tema 1 – Produtos e servizos postais (ordinarios e rexistrados).

Tema 2 – Paquetería e e- Commerce.

Tema 3 – Valores engadidos e servizos adicionais.

Tema 4 – Diversificación e outros servizos que se prestan en oficina.

Tema 5 – Transformación dixital en Correos.

Tema 6 – Outros produtos e servizos.

Tema 7 – Procesos de admisión.

Tema 8 – Procesos de tratamento e transporte.

Tema 9 – Procesos de entrega.

Tema 10 – Ferramentas corporativas (IRIS, SGIE, PDAs e outras).

Tema 11 – A relación co cliente: atención e calidade.

Tema 12 – Correos: marco legal, organización e estratexia.

Tema 13 – Igualdade e violencia de xénero. Seguridade na información (LOPD). Prevención de branqueo de capitais. Compromiso ético e transparencia.

 

Convocatorias anteriores

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/empleo_correos.html#.Wxj-u9UzbIU