Correos

Aberta Bolsa de Traballo en Correos.

OFERTA 2020-2021. 3254 PLAZAS. CONSULTA AS BASES XERAIS AQUÍ.

Correos abre o prazo de inscrición para 3.381 postos de persoal laboral fixo.

Convocatoria de Ingreso. 31 xullo de 2020. Pincha aquí.

Bases xerais da convocatoria 2019. Pincha aquí.

Información para inscribirse.

Sistema de acceso

Oposición (30 puntos)

Proba común (90 minutos)

Exame Preguntas
Preguntas xerais e específicas Anexo 3 90 preguntas tipo test
Preguntas psicotécnicas 10 preguntas tipo test

Para superar o cuestionario tipo test o aspirante deberá obter un mínimo de 15 puntos. A valoración máxima do cuestionario non poderá ser superior a 30 puntos.


Méritos (18 puntos*)

*21 para reparto 1

A fase de valoración de méritos, que non terá carácter eliminatorio, estará constituída, polos méritos e as puntuacións previstas a continuación:

1.- A suma da antigüidade total en Correos, en calquera posto de traballo durante os últimos 7 anos. Non se valorarán os tempos prestados polo candidato durante unha relación laboral en Correos indemnizada por despedimento. Por cada mes completo de prestación con contratos a tempo completo e o seu equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: 0,04 puntos, cun máximo de 2,88 puntos.

2.- Por desempeñar cada un dos postos de traballo na provincia solicitada, durante os últimos 7 anos. Non se valorarán os tempos prestados polo candidato durante unha relación laboral en Correos indemnizada por despedimento. Por cada mes completo de prestación con contratos a tempo completo e o seu equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: 0,075 puntos, cun máximo de 3 puntos.

3.- Pola pertenza ás bolsas de emprego, actualmente configuradas, do posto e provincia solicitados, conforme á convocatoria de Bolsas de emprego destinadas á cobertura temporal de postos operativos do 23 de outubro de 2017, e figurar nelas cunha puntuación para cada posto de traballo, que será valorada de acordo coa seguinte escala:

Valoración de méritos entre 0 e 5: 1,50 puntos.
Valoración de méritos maior de 5 e ata 15: 2,50 puntos.
Valoración de méritos maior de 15 e ata 30: 4,12 puntos.

Este mérito só será valorado a condición de que os candidatos cumpran e perfeccionen os trámites previstos, permanezan activos nas mesmas e non decaesen ao longo do proceso de ingreso.

4.- Para os postos de traballo de Repartición 1 (motorizado), nos termos expresados nestas bases:

Pola posesión do permiso de conducir A.A.1 (moto), 3 puntos.

Pola posesión do permiso B (coche), 1 punto.

Os puntos por estes dous permisos non son acumulables, de maneira que o máximo por este concepto será de 3 puntos.

5.- Formación. Os cursos de formación relacionados valoraranse conforme á seguinte puntuación individual, cun máximo de 8 puntos:

Curso o Cliente e a cadea de valor: 1,10 puntos
Curso de Portfolio de produtos: 1,60 puntos
Curso de Curso de Paquetería: 1,60 puntos
Curso de Excel básico persoal operativo: 1,50 puntos
Curso de Dixitalización III: 1,10 puntos
Curso de SGIE e PDA: 1,10 puntos

 

Metodoloxía

  • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
  • Temas Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
  • Resolución e corrección de exames tipo test de cada uno dos temas.
     *2 clases de proba

 

Titulación requirida

ESO ou equivalente.

 

Temario

Tema 1. Produtos e servizos postais (ordinarios e rexistrados).
Tema 2. Valores engadidos e servizos adicionais.
Tema 3. Paquetería e e- Commerce. Solucións dixitais. Diversificación. Correos Market.
Tema 4. Oficinas de Correos: Produtos e servizos. Envío de diñeiro.
Tema 5. Procesos de admisión. Información Aduaneira.
Tema 6. Procesos de tratamento e transporte.
Tema 7. Procesos de entrega.
Tema 8. Ferramentas corporativas (IRIS, SGIE, PDAs e outras). Aplicacións móbiles (APP’ s).
Tema 9. Correos: marco legal, organización e estratexia. Organismos Reguladores.
Tema 10. O cliente: atención e calidade. Protocolos de venda e atención ao cliente.
Tema 11. Igualdade e violencia de xénero. Seguridade da información. Protección de Datos ( RGPD). Prevención de branqueo de capitais. Compromiso ético e transparencia. RSC e
Sustentabilidade.
Tema 12. Coñecementos de dixitalización. Negocios dixitais. Navegación e identidade dixital.

 

Convocatorias anteriores

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/empleo_correos.html#.Wxj-u9UzbIU