Subalternos/as

DATOS INFORMATIVOS:

 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Prazas: 35 Prazas (OEP 2022) Acceso libre
 • Convocatoria: Pendente
 • Sistema selectivo: Oposición

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS

SUBALTERNO/A

 

TITULACIÓN REQUERIDA

Certificado de escolaridade.

 

PROCESO SELECTIVO

PROCESO SELECTIVO

Fase de oposición: máximo 30 puntos

1º Exercicio (Obrigatorio e eliminatorio)

 • Tempo: Máximo 120 minutos
 • Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de sesenta (60) preguntas tipo test, das que vinte (20) corresponderán á parte común do programa e corenta (40) á parte específica, máis cinco de reserva (dous da parte común e tres da parte específica).
 • Cada pregunta conterá 3 respostas alternativas das que só 1 será a correcta.
 • Respostas erróneas: Por cada resposta incorrecta descontarase ¼ dunha correcta.
 • Cualificarase de 0 a 30 puntos. Mínimo 15 puntos.

2º Exercicio* (Obrigatorio e eliminatorio)

 • Tempo: Máximo 40 minutos
 • Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de trinta (30) preguntas tipo test, máis tres (3) de reserva, mediante o cal se evidencie o coñecemento da lingua galega.
 • O cuestionario recollerá os contidos relacionados cos niveis funcionais da lingua: léxico, sintáctico e gramatical correspondentes ao nivel do Celga requirido no proceso selectivo.
 • Será valorado como apto ou non apto.
 • Respostas erróneas: Por cada resposta incorrecta descontarase ¼ dunha correcta.

* Estarán exentos os aspirantes que acrediten posuír o CELGA 2 ou equivalente.

 

TEMARIO

TEMARIO: 11 temas (segundo a última convocatoria)

Parte común

 1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II, e capítulo I do título III.
 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II. Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III.
 4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV, V, e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
 5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV e V.
 6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.
 7. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.

Parte específica

 1. A atención ao cidadán. Recepción e telefonía. Vixilancia e control das persoas que accedan ás dependencias administrativas. Reunións e actuacións de comunicación: preparación de locais e materiais.
 2. Traballos con materiais e maquinaria de oficina. Reprografía. Destrución de documentación. Ensobrado. Etiquetaxe. Guillotinado. Encadernación. Grampado. Taladradora. Tipos de papel.
 3. A documentación administrativa. Descrición dos principais documentos: instancia, certificado, anuncio, informe, resolución, comunicación e notificación.
 4. A notificación de documentos administrativos. Práctica da notificación. Correspondencia: tipos de envíos. Franqueo. Certificados. Acuses de recibo. Telegramas. Reembolsos. Xiros.
Scroll al inicio