Educador/a Infantil Mestres

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS

OFERTAS E CONVOCATORIAS

PERSOAL DE EDUCADOR/A INFANTIL MESTRES

TITULACIÓN REQUERIDA

Grao que habilite para o exercicio da profesión de mestre de educación infantil ou título de mestre coa especialidade de educación infantil

PROCESO SELECTIVO

Coñecemento da lingua galega (exentos Celga 4)

 • A proba consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de sesenta (60) preguntas tipo test, con catro (4) respostas alternativas das cales só una (1) delas será a correcta, máis tres (3) de reserva, mediante o que se evidencie o coñecemento da lingua galega.

Primeiro exercicio

 • Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contido teórico de cento corenta (140) preguntas tipo test.
 • O exercicio dividirase en dous partes:
  • A primeira parte consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contido teórico de trinta (30) preguntas da parte xeral-bloque I. Esta parte dispoñerá de tres (3) preguntas de reserva. As preguntas terán catro (4) respostas alternativas propostas polo tribunal, das que só una delas será a correcta.
  • A segunda parte consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contido teórico e práctico de cento dez (110) preguntas da parte xeral – Bloque II, das que noventa (90) preguntas serán de contido teórico e vinte (20) preguntas serán sobre un suposto práctico tipo test, sobre un ou varios textos propostos polo tribunal.

Segundo exercicio

 • Consistirá en desenvolver por escrito un (1) tema, que se elixirá entre tres (3), obtidos mediante sorteo polo tribunal de entre os que forman o contido da parte específica do programa
TEMARIO

Parte común:

 1. A Constitución española de 1978: título preliminar, título I: artigos 10, 14 e 23, capítulo IV, capítulo V e título VIII.
 2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, título II e título III da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía para Galicia.
 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título III, título IV, capítulo I e capítulo IV e o título V.
 4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia: título preliminar, título I, capítulo I.
 5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar, capítulos III e IV.
 6. Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico: título preliminar, título I.
 7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: título III, título VI, capítulos III e IV e título VIII.
 8. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: título I, título II, título III e título VIII.
 9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar e título I. E o título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
 10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar e título I.
 11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar e título I.

Parte específica:

 1. A educación infantil no marco da LOMLOE. O Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Decreto 329, do 28 de xuño de 2005, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.
 2. Visións actuais da infancia desde as ciencias humanas. As necesidades básicas da infancia. Os dereitos da infancia.
 3. Influencia das diferentes correntes pedagóxicas e psicolóxicas da educación infantil. Visión actual das súas achegas. Experiencias renovadoras relevantes.
 4. A psicoloxía evolutiva na educación infantil de 0 a 3 anos. Características xerais da infancia ata os 3 anos. Principais factores que interveñen no desenvolvemento das nenas e dos nenos. Etapas e momentos máis significativos.
 5. O desenvolvemento psicomotor nos nenos e nas nenas ata os 3 anos. A psicomotricidade no currículo da educación infantil. Intervención educativa. Achega de diferentes autores.
 6. O desenvolvemento cognitivo ata os 3 anos. O coñecemento da realidade. A observación e a exploración do mundo físico, natural e social.
 7. O desenvolvemento da linguaxe. Linguaxe e pensamento. Evolución da compresión e da expresión. A comunicación non verbal. Problemas máis frecuentes da linguaxe infantil.
 8. O desenvolvemento da personalidade. O desenvolvemento afectivo, emocional e das relacións sociais nos nenos e nas nenas de cero a tres anos. O desenvolvemento da autonomía persoal a través da elaboración dunha imaxe positiva de si mesmo.
 9. O neno descobre aos outros nenos. Proceso de descubrimento, de vinculación e aceptación. Establecemento de vínculos afectivos e pertenza ao grupo. A escola como institución socializadora. O papel da escola infantil na prevención e intervención con nenos e nenas en situación de risco social.
 10. Educación para á saúde. Hixiene, alimentación, descanso e actividade infantil, como elementos educativos. Prevención de accidentes, primeiros auxilios e enfermidades infantís.
 11. A educación para a igualdade como elemento transversal nas estratexias educativas. A Lei galega para a igualdade de homes e mulleres: implicacións no currículo da educación infantil.
 12. A educación afectivo-sexual na etapa infantil. Descubrimento e identificación co propio sexo. Estratexias educativas para evitar a discriminación de xénero.
 13. A escola inclusiva e a atención á diversidade na educación dos nenos e nenas de 0-3 anos. A práctica educativa para dar resposta ás necesidades individuais. As necesidades específicas de apoio educativo. A colaboración cos diferentes axentes implicados. Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 14. A familia como primeiro axente de socialización. Coñecemento da diversidade familiar existente. Relación familia-escola e período de adaptación. A labor titorial e a comunicación coas familias.
 15. O proxecto educativo de centro. Proposta pedagóxica. Funcións e elementos que o forman. A importancia de programar en equipo. A avaliación, funcións, estratexias e recursos para levala a cabo.
 16. A organización dos espazos e do tempo. Criterios para unha adecuada distribución e organización espacial e temporal. Hábitos e rutinas cotiás. A avaliación dos espazos e do tempo.
 17. Principio de intervención educativa na educación infantil. O enfoque globalizador. Sentido e significado da aprendizaxe. Unha metodoloxía baseada na observación e na experimentación. A concreción no marco do proxecto curricular.
 18. Tipo de xogo no primeiro ciclo da educación infantil. Importancia do xogo libre. A importancia do acompañamento do xogo por parte do educador/a. Selección, utilización e avaliación dos recursos materiais na educación infantil e a súa planificación. Xogos e xoguetes para estas idades. Autores de referencia.
 19. A función do mestre e a mestra en educación infantil. A intencionalidade educativa. Relacións interactivas entre o/a neno/a e o/a educador/a.
 20. A lexislación lingüística no ensino infantil: a Lei de normalización lingüística e o Plan xeral de normalización da lingua galega no referente ao ensino.
 21. A normalización lingüística como elemento transversal nas estratexias educativas. A situación sociolingüística: definición e descrición. Papel dinamizador da escola.
 22. O ensino e a aprendizaxe da lingua na educación infantil. Técnicas recursos para a comprensión e a expresión oral. A literatura infantil. O conto: o seu valor educativo. A poesía na educación dos nenos e das nenas. Criterios para a selección e emprego destes recursos.
 23. A educación musical na educación infantil. O descubrimento do son e o silencio. Características e criterios de selección das actividades musicais. Os recursos didácticos. A tradición musical propia e doutras culturas.
 24. Evolución da expresión plástica nos nenos e nas nenas. Elementos básicos da linguaxe plástica. Estratexias metodolóxicas e de avaliación da expresión plástica.
 25. A expresión corporal. O xesto e o movemento. A expresión corporal como axuda na construción da identidade e da autonomía persoal. As actividades dramáticas adecuadas á infancia de 0 a 3 anos.
 26. Formación de capacidades relacionadas co desenvolvemento lóxico-matemático. Recursos didácticos e actividades adecuados á etapa de educación infantil.
Scroll al inicio