Auxiliar de Clínica

DATOS INFORMATIVOS:

 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Prazas: 55 Prazas (OEP 2022 + OEP 2023) Acceso libre
 • Convocatoria: Pendente
 • Sistema selectivo: Oposición

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA

Título de técnico/a auxiliar de clínica (FP 1º), técnico/a auxiliar de enfermería (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou técnico/a en coidados auxiliares de enfermería (FP de grao medio, familia profesional sanidade).

PROCESO SELECTIVO

PROCESO SELECTIVO (segundo a última convocatoria)

1º Exercicio (Obrigatorio e eliminatorio)

 • Tempo: Máximo 140 minutos
 • Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de oitenta (80) preguntas tipo test, das que vinte (20) corresponderán á parte común do programa e sesenta (60) á parte específica, máis cinco (5) preguntas de reserva, das que dúas (2) corresponderán á parte común do programa e tres (3) á parte específica.
 • As persoas aspirantes da quenda de promoción interna estarán exentas de contestar as preguntas da parte común.
 • Cualificarase de 0 a 60 puntos. Mínimo 30 puntos.
 • Cada resposta incorrecta descontará un cuarto dunha pregunta correcta.

2º Exercicio* (Obrigatorio e eliminatorio)

 • Tempo: Máximo 40 minutos
 • Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de trinta (30) preguntas tipo test con catro (4) respostas alternativas das que só una delas será a correcta, máis tres (3) preguntas de reserva, mediante a cal se evidencie o coñecemento da lingua galega.
 • Cada resposta incorrecta descontará un cuarto dunha pregunta correcta.
 • Este exercicio valorarase como apto ou non apto.

* Estarán exentos os aspirantes que acrediten posuír o CELGA 3 ou equivalente.

TEMARIO

TEMARIO: 18 temas (segundo a última convocatoria)

Parte común

 1. A Constitución española de 1978: título preliminar, I, II e VIII.
 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: título preliminar, I e II. Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título preliminar, I, II, III, IV e V.
 4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV e V, e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
 5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV e V.
 6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.
 7. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
 8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.

Parte específica

 1. Fundamentos da enfermería. Ética e moral profesional. A enfermería dentro do sistema sociosanitario.
 2. Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención as persoas en situación de dependencia (título preliminar e título I), Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (título preliminar, título I e título II). Os servizos sociais da Comunidade Autónoma.
 3. Plan de atención individual e plan de coidados: definicións. Características e uso da ferramenta CENPOS.
 4. Coidados básicos de enfermería. Pautas de hixiene ordinaria nos distintos tipos de pacientes. Baño. Coidados xerais: úlceras, dentadura, uñas. Mantemento e coidados de próteses dentais, auditivas e oculares.
 5. Control de esfínteres. Funcionamento intestinal. Diuresis. Eliminacións do paciente: sondaxe, osteotomías e enemas. Tipoloxía e manexo de cueiros. Coidados e manexo de enfermo con sondaxe vesical, sondaxe nasogástrico, PEG e ostomías.
 6. Xeriatría. Particularidades e coidados no paciente xeriátrico. A persoa con coidados paliativos: habilidades no seu coidado e na relación co paciente e os seus familiares.
 7. Recollida de mostras biolóxicas para análises (esputo, feces e ouriños). Transferencias na cama e formas de facer a cama. Axudas técnicas e clasificación de produtos de apoio. Tipoloxía e uso de guindastres, guindastres de bipedestación e outras axudas nas transferencias. Axudas á deambulación e a súa manexo.
 8. O papel do auxiliar no coidado e manexo do enfermo con problemas de saúde mental. Demencias. Estados depresivos. Estados confusionales. O enfermo axitado. O enfermo delirante. O soño e os seus trastornos. Habilidades para o coidado das persoas con enfermidade mental, déficits sensoriais e afectación cognitiva.
 9. Funcións e signos vitais. Primeiros auxilios. Trastornos que xeran invalidez motora, sensorial ou mixta de carácter transitorio ou definitivo.
 10. Alimentación e hidratación do enfermo. Técnicas básicas na nutrición: clasificación, hixiene e manipulación. Papel da auxiliar de enfermería no manexo da medicación e suplementos nutricionais.
Scroll al inicio