C2 Auxiliar Administrativo

DATOS INFORMATIVOS:

 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Prazas: 50 Prazas (OPE 2022)
 • Convocatoria: Pendente
 • Sistema selectivo: Oposición

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición.

 

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA

Estar en posesión ou en condición de obter o título de graduada/o en E.S.O..

 

PROCESO SELECTIVO

1º Exercicio (Obrigatorio e eliminatorio)

 • Tempo: Máximo 90 minutos
 • Cuestionario de oitenta (80) preguntas tipo test de carácter teórico, relacionado coa parte xeral do programa.
 • O exercicio dispoñerá de seis (6) preguntas de reserva.
 • O exercicio cualificarase de 0 a 50 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de vinte e cinco (25) puntos. Corresponderalle ao tribunal determinar o número de respostas correctas esixido para alcanzar esta puntuación mínima, para o que se terá en conta que cada resposta incorrecta descontará un cuarto dunha pregunta correcta.

2º Exercicio (Obrigatorio e eliminatorio)

 • Tempo: Máximo 80 minutos
 • Contestar por escrito un cuestionario de corenta (40) preguntas tipo test, de contido teórico-práctico da parte específica do programa, en que as persoas aspirantes poñan de manifesto o coñecemento e manexo de paquetes ofimáticos en contorna LibreOffice (folla de cálculo, procesador de textos e presentacións), máis cinco (5) preguntas de reserva.
 • O exercicio cualificarase de 0 a 50 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de vinte e cinco (25) puntos. Obterán 25 puntos as persoas que alcancen o mínimo do 45% das respostas correctas, unha vez feitas os descontos correspondentes. Cada resposta incorrecta descontará un cuarto dunha pregunta correcta.

3º Exercicio* (Obrigatorio e eliminatorio)

 • Tempo: Máximo 60 minutos
 • Cualificación: Apto/Non apto
 • Constará de dúas probas:
  • Primeira proba: tradución dun texto do castelán ao galego elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.
  • Segunda proba: tradución dun texto do galego ao castelán, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.

* Estarán exentos os aspirantes que acrediten posuír o CELGA 3 ou equivalente. Os documentos que xustifiquen a exención (orixinais ou fotocopias compulsadas) deberán ser presentados polas persoas aspirantes que superen o primeiro exercicio no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación no DOG da resolución pola que o tribunal faga públicas as cualificacións dese exercicio.

TEMARIO

TEMARIO: 17 temas (segundo a última convocatoria)

Parte xeral

 • A Constitución española de 1978: títulos preliminar, título I (excepto capítulo 3º), título II, título III (excepto capítulos 2º e 3º), título IV, título V e título VIII.
 • Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: título preliminar, título I, título II, título III e título V.
 • A Unión Europea, o dereito derivado: regulamentos, directivas, decisións, recomendacións e ditames.
 • As institucións da Unión Europea: o Parlamento, o Consello Europeo, o Consello e a Comisión.
 • Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulo III.
 • Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: títulos preliminar, I, II e capítulo I do título III.
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
 • Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar: capítulo II (excepto subsección 2ª sección 3ª), capítulo III, capítulo IV e capítulo V.
 • Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: título preliminar e capítulos I e III do título III.
 • Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
 • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I ao IX.
 • Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.
 • Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.

Parte específica

 • A xestión de documentos na Administración da Xunta de Galicia. Clasificación de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación. Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Dereito de acceso a arquivos e rexistros. O arquivo e rexistro electrónico.
 • Informática básica: conceptos básicos. Compoñentes dun computador e os seus periféricos. Redes informáticas. Soportes informáticos.
 • Sistemas operativos. Elementos comúns. Administrador de arquivos.
 • Sistemas ofimáticos. Procesadores de texto (Writer). Follas de cálculo (Calc). Presentacións (Impress). Axenda e correo electrónico. Intranet: concepto e utilidade.

Para as preguntas sobre coñecemento e manexo do paquete ofimático LibreOffice, e para o curso selectivo, terase en conta a última versión estable á data de publicación no DOG da resolución pola que se aproben as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Xunto coa resolución anterior, a Dirección Xeral da Función Pública publicará a última versión estable no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

Teranse en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que, con data límite da data de publicación no DOG do nomeamento do tribunal, conten con publicación oficial no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea diferida a un momento posterior.

As normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que figura no anexo I e que fosen derrogadas parcial ou totalmente, serán automaticamente substituídas por aquelas que procedan á súa derrogación parcial ou total, con data límite da data de publicación no DOG do nomeamento do tribunal.

Scroll al inicio