Técnico/a Imaxe para o Diagnóstico

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS

OFERTAS E CONVOCATORIAS

OPE 2022 Extraordinaria – Convocatoria publicada o 4 de xaneiro de 2023 – Concurso-oposición 12 prazas (11 libres)
TITULACIÓN REQUERIDA

Estar en posesión ou en condicións de obter o Título de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear ou titulación equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá estarse en posesión da correspondente convalidación ou credencial que acredite a súa homologación.

PROCESO SELECTIVO

O proceso selectivo da fase de oposición de Técnico Superior de Imaxe para o Diagnóstico do SERGAS, segundo a última convocatoria publicada, consta das seguintes probas, todas elas de carácter eliminatorio.

Fase de oposición (máximo 60 puntos)

Primeiro exercicio

  • Primeira parte: 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de contido teórico da parte específica do programa.
  • Segunda parte: Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de supostos prácticos sobre os temas da parte específica do programa con contido relacionado coas competencias profesionais da categoría.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 50 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
 • Para superar este exercicio deberá alcanzarse unha puntuación do 35 % de se valor (17,500).
 • Tempo máximo: 150 minutos

Segundo exercicio

 • Cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, sobre o contido da parte común do programa (temas 1 ao 8, inclusive), nun prazo máximo de 15 minutos.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.

Terceiro exercicio

 • Cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, mediante as cales se evidencie o coñecemento por parte dos aspirantes da lingua galega, nun prazo máximo de 15 minutos.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
 • Estarán exentos/as da realización deste exercicio os aspirantes que acrediten posuír o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia (curso de perfeccionamento do galego)

Fase de concurso (máximo 40 puntos)

 • FORMACIÓN ACADÉMICA E CONTINUADA: máximo 8 puntos (20%).Os cursos de prevención de riscos, informática, xestión clínica, bioestadística e metodoloxía da investigación valoraranse, en todas as categorías e con independencia da data de obtención do título esixido para o acceso á categoría, cunha puntuación máxima de 4 puntos.
 • EXPERIENCIA: máximo 28 puntos (70%).
 • OUTRAS ACTIVIDADES: máximo 4 puntos (10%).

Os méritos para ter en conta na fase de concurso deste proceso valoraranse con referencia ao día inmediatamente anterior, incluído, ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

TEMARIO

Parte I. Lexislación

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dous españois. A protección dá saúde na Constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. Ou Parlamento. A Xunta e ou seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias dás administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dous usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: ou sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias dás administracións públicas de Galicia. Ou Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dous servizos de saúde: Clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dúas dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos dás persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e dá historia clínica dous pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de rochas laborais: capítulos I, II, III e V. Principais rochas e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e ou tratamento integral dá violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos dá función pública.

Parte II. Específico

 1. Servizo de radioloxía e medicina nuclear: estrutura, organización e funcións. Servizo de admisión, atención ao paciente e documentación clínica.
 2. Concepto de asepsia, antisepsia, esterilización e desinfección. Concepto de saúde e enfermidade. A infección hospitalaria: medidas preventivas non servizo de radioloxía e medicina nuclear.
 3. Relación técnico especialista-paciente. Técnicas de comunicación e habilidades sociais. Problemática e atención de pacientes afectados de discapacidade física ou psíquica, pacientes senís e pacientes oncolóxicos. Técnicas de mobilización de pacientes.
 4. Programa de garantía de calidade non servizo de radioloxía e medicina nuclear. Control de calidade en aspectos clínicos. Control de calidade do equipamento. Programa de mantemento.
 5. Física dás radiacións: conceptos e tipos de radiacións ionizantes. Interacción dás radiacións ionizantes coa materia. Fontes e equipos xeradores de radiacións ionizantes utilizadas nas unidades de radioloxía e medicina nuclear. Magnitudes e unidades radiolóxicas.
 6. Detección e medida dás radiacións: fundamentos. Detectores utilizados nas instalacións de radioloxía e medicina nuclear. Dosimetría ambiental e persoal.
 7. Radiobioloxía: radiosensibilidade, resposta celular sistémica e orgánica. Efectos xenéticos e somáticos dá radiación.
 8. Protección radiolóxica: protección radiolóxica operacional. Regulamento dá protección sanitaria fronte ás radiacións ionizantes.
 9. Equipamentos de diagnóstico por imaxe: radioloxía convencional intervencionista, tomografía computerizada, resonancia magnética e ultrasonografía. Principios de tomografía computerizada e resonancia magnética: fundamentos físicos, aplicacións e indicacións. Estudos e técnicas de exploración con TC e RMN. Ultrasonografía. Bases e fundamentos físicos. Ultrasonografía en 2, 3 e 4 dimensións. Vantaxes. Inconvenientes.
 10. Outras exploracións radiolóxicas: Ortopantomografía, dacriocistografía, sialografía, fistulografía, densitometría, linfografía, flebografía, anxioTAC, anxioRM.
 11. Equipamentos de medicina nuclear: gammacámara e tomografía de emisión de positróns (PET).
 12. Xestión de material radioactivo: recepción, almacenamento e manipulación. Xestión de residuos en radioloxía: clasificación, transporte, eliminación e tratamento. Segregación de residuos e envasado. Xestión de residuos radioactivos nas unidades de medicina nuclear.
 13. Contrastes radiolóxicos. Tipos. Indicacións. Precaucións xerais na súa utilización. Utilidade en TC e RM.
 14. Sistemas de imaxe na radioloxía convencional. Película radiográfica: revelado e fixado. Sistemas dixitais de imaxe.
 15. Radioloxía de urxencias, coidados intensivos e quirófanos. Ou paciente politraumatizado, ou seu manexo e prioridades exploratorias.
 16. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración radiolóxica dás extremidades e articulacións. Tipos de fracturas. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 17. Anatomía radiolóxica e técnica de exploración dá columna e articulacións. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 18. Anatomía radiolóxica e técnica de exploración dá rexión cranial. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 19. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tórax. Conceptos xerais sobre a patoloxía pulmonar. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 20. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do aparello xenito-urinario. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 21. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do abdome, con e sen medios de contraste. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 22. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración dá mama. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 23. Radioloxía do sistema biliar. Colecistografía oral. Colaxiografía intravenosa. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 24. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tracto dixestivo superior. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 25. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tracto dixestivo inferior. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 26. Arteriografía, flebografía e anxiografía dixital: técnicas de exploración radiolóxica. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 27. Anxiografía cerebral. Técnica radiolóxica. As súas contraindicacións.
 28. Radioloxía pediátrica. Estudo do/dá prematuro/a e do/dá lactante. Coidados e consideracións especiais. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 29. Técnicas radiolóxicas usadas para ou estudo cardíaco. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 30. Primeiros auxilios non servizo de radioloxía e medicina nuclear. Actuacións #ante situacións de emerxencia: parada cardíaca, hemorraxias, reaccións alérxicas e responsabilidade do/dá técnico en radioloxía.
 31. Nocións básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos e correo electrónico. Intranet: concepto.
Scroll al inicio