Técnico/a Imaxe para o Diagnóstico

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS

OFERTAS E CONVOCATORIAS

OPE 2022 Extraordinaria – Convocatoria publicada o 4 de xaneiro de 2023 – Concurso-oposición 12 prazas (11 libres)
OPE 2022 Extraordinaria – Convocatoria publicada o 5 de xaneiro de 2023 – Só concurso 32 prazas
TITULACIÓN REQUERIDA

Estar en posesión ou en condicións de obter o Título de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear ou titulación equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá estarse en posesión da correspondente convalidación ou credencial que acredite a súa homologación.

PROCESO SELECTIVO

O proceso selectivo da fase de oposición de Técnico Superior de Imaxe para o Diagnóstico do SERGAS, segundo a última convocatoria publicada, consta das seguintes probas, todas elas de carácter eliminatorio.

Primeiro exercicio

  • Primeira parte: 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de contido teórico da parte específica do programa.
  • Segunda parte: Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de supostos prácticos sobre os temas da parte específica do programa con contido relacionado coas competencias profesionais da categoría.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 50 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
 • Para superar este exercicio deberá alcanzarse unha puntuación do 35 % de se valor (17,500).
 • Tempo máximo: 150 minutos

Segundo exercicio

 • Cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, sobre o contido da parte común do programa (temas 1 ao 8, inclusive), nun prazo máximo de 15 minutos.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.

Terceiro exercicio

 • Cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, mediante as cales se evidencie o coñecemento por parte dos aspirantes da lingua galega, nun prazo máximo de 15 minutos.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
 • Estarán exentos/as da realización deste exercicio os aspirantes que acrediten posuír o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia (curso de perfeccionamento do galego)
TEMARIO

Parte I. Lexislación

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dous españois. A protección dá saúde na Constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. Ou Parlamento. A Xunta e ou seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias dás administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dous usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: ou sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias dás administracións públicas de Galicia. Ou Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dous servizos de saúde: Clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dúas dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos dás persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e dá historia clínica dous pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de rochas laborais: capítulos I, II, III e V. Principais rochas e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e ou tratamento integral dá violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos dá función pública.

Parte II. Específico

 1. Servizo de radioloxía e medicina nuclear: estrutura, organización e funcións. Servizo de admisión, atención ao paciente e documentación clínica.
 2. Concepto de asepsia, antisepsia, esterilización e desinfección. Concepto de saúde e enfermidade. A infección hospitalaria: medidas preventivas non servizo de radioloxía e medicina nuclear.
 3. Relación técnico especialista-paciente. Técnicas de comunicación e habilidades sociais. Problemática e atención de pacientes afectados de discapacidade física ou psíquica, pacientes senís e pacientes oncolóxicos. Técnicas de mobilización de pacientes.
 4. Programa de garantía de calidade non servizo de radioloxía e medicina nuclear. Control de calidade en aspectos clínicos. Control de calidade do equipamento. Programa de mantemento.
 5. Física dás radiacións: conceptos e tipos de radiacións ionizantes. Interacción dás radiacións ionizantes coa materia. Fontes e equipos xeradores de radiacións ionizantes utilizadas nas unidades de radioloxía e medicina nuclear. Magnitudes e unidades radiolóxicas.
 6. Detección e medida dás radiacións: fundamentos. Detectores utilizados nas instalacións de radioloxía e medicina nuclear. Dosimetría ambiental e persoal.
 7. Radiobioloxía: radiosensibilidade, resposta celular sistémica e orgánica. Efectos xenéticos e somáticos dá radiación.
 8. Protección radiolóxica: protección radiolóxica operacional. Regulamento dá protección sanitaria fronte ás radiacións ionizantes.
 9. Equipamentos de diagnóstico por imaxe: radioloxía convencional intervencionista, tomografía computerizada, resonancia magnética e ultrasonografía. Principios de tomografía computerizada e resonancia magnética: fundamentos físicos, aplicacións e indicacións. Estudos e técnicas de exploración con TC e RMN. Ultrasonografía. Bases e fundamentos físicos. Ultrasonografía en 2, 3 e 4 dimensións. Vantaxes. Inconvenientes.
 10. Outras exploracións radiolóxicas: Ortopantomografía, dacriocistografía, sialografía, fistulografía, densitometría, linfografía, flebografía, anxioTAC, anxioRM.
 11. Equipamentos de medicina nuclear: gammacámara e tomografía de emisión de positróns (PET).
 12. Xestión de material radioactivo: recepción, almacenamento e manipulación. Xestión de residuos en radioloxía: clasificación, transporte, eliminación e tratamento. Segregación de residuos e envasado. Xestión de residuos radioactivos nas unidades de medicina nuclear.
 13. Contrastes radiolóxicos. Tipos. Indicacións. Precaucións xerais na súa utilización. Utilidade en TC e RM.
 14. Sistemas de imaxe na radioloxía convencional. Película radiográfica: revelado e fixado. Sistemas dixitais de imaxe.
 15. Radioloxía de urxencias, coidados intensivos e quirófanos. Ou paciente politraumatizado, ou seu manexo e prioridades exploratorias.
 16. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración radiolóxica dás extremidades e articulacións. Tipos de fracturas. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 17. Anatomía radiolóxica e técnica de exploración dá columna e articulacións. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 18. Anatomía radiolóxica e técnica de exploración dá rexión cranial. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 19. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tórax. Conceptos xerais sobre a patoloxía pulmonar. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 20. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do aparello xenito-urinario. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 21. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do abdome, con e sen medios de contraste. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 22. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración dá mama. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 23. Radioloxía do sistema biliar. Colecistografía oral. Colaxiografía intravenosa. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 24. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tracto dixestivo superior. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 25. Anatomía radiolóxica e técnicas de exploración do tracto dixestivo inferior. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 26. Arteriografía, flebografía e anxiografía dixital: técnicas de exploración radiolóxica. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 27. Anxiografía cerebral. Técnica radiolóxica. As súas contraindicacións.
 28. Radioloxía pediátrica. Estudo do/dá prematuro/a e do/dá lactante. Coidados e consideracións especiais. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 29. Técnicas radiolóxicas usadas para ou estudo cardíaco. Factores de exposición: quilovoltaxe, miliamperaxe e tempo de exposición.
 30. Primeiros auxilios non servizo de radioloxía e medicina nuclear. Actuacións #ante situacións de emerxencia: parada cardíaca, hemorraxias, reaccións alérxicas e responsabilidade do/dá técnico en radioloxía.
 31. Nocións básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos e correo electrónico. Intranet: concepto.
Scroll al inicio