Persoal de Servizos Xerais (PSX)

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Os nosos temarios son elaborados por NÓS e en constante actualización.
 • Test: Test axustados ao formato dos exames oficiais.
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.
 • Simulacros: Simulacros de todas as probas da Oposición

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS

OFERTAS E CONVOCATORIAS

TITULACIÓN REQUERIDA
Posuír dentro do prazo de presentación de solicitudes o título de Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional I ou técnica ou equivalente, expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Para titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación.
PROCESO SELECTIVO

A fase de oposición consistirá de PSX do SERGAS, segundo a última convocatoria publicada, consistirán na realización de 3 exercicios.

Primeiro exercicio (eliminatorio)

 • Consistirá na realización, en unidade de acto, dun único exercicio, con dous partes diferenciadas, nun prazo máximo de 150 minutos:
 • Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de contido teórico da parte específica do programa.
 • Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de supostos prácticos sobre os temas da parte específica do programa con contido relacionado coas competencias profesionais da categoría.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 50 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
 • Para superar este exercicio deberá alcanzarse unha puntuación do 50 % do seu valor.

Segundo exercicio (obrigatorio non eliminatorio)

 • Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, sobre o contido da parte común do programa, nun prazo máximo de 15 minutos.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
 • Estarán exentos da realización deste exercicio os/as aspirantes que participen pola quenda de promoción interna.
 • Nas listaxes de puntuación da fase de oposición asignaráselles ás persoas aspirantes que participen por esta quenda 5 puntos neste apartado.

Terceiro exercicio (obrigatorio non eliminatorio)

 • Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, mediante o cal se evidencie o coñecemento por parte dos/as aspirantes da lingua galega, nun prazo máximo de 15 minutos.
 • Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos. As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
 • Estarán exentos/as da realización deste exercicio os/as aspirantes que acrediten posuír o Celga 3, curso de iniciación ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia (curso de perfeccionamento de galego), de conformidade co establecido na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, que regula os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega, aos cales se lles asignarán 5 puntos.
 • No suposto en que deba anularse un número de preguntas dun exercicio superior ao de reserva, o valor de cada resposta correcta será o que resulte de dividir a puntuación máxima alcanzable no respectivo exercicio entre o número de preguntas válidas que finalmente resulten.
TEMARIO

Parte I. Lexislación

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: o sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A estrutura organizativa de xestión integrada: disposicións que a regulan.
 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas institucións sanitarias.
 8. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Parte II. Específico

 1. Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora dá autonomía do paciente e de dereitos e deberes en materia de información e documentación clínica: vos dereitos dá información sanitaria e dá intimidade. A Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e dá historia clínica dous pacientes, modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo: historia clínica.
 2. A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dúas dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos dás persoas.
 3. Tarxeta sanitaria: características fundamentais, alcance e contido. Solicitudes e trámites.
 4. Réxime xeral dá Seguridade Social: campo de aplicación. Afiliación, cotización e recadación. Acción protectora: continxencias protexibles e réxime xeral de prestacións.
 5. O Decreto 160/1996, do 25 de abril, de configuración e introdución non Estatuto de persoal non sanitario de institucións sanitarias dá Seguridade Social dá categoría de persoal de servizos xerais. A Orde do 8 de novembro de 1996 pola que se desenvolven determinadas materias dá regulamentación dá categoría de persoal de servizos xerais.
 6. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación do procedemento administrativo. Vos recursos administrativos: concepto e clases. A Administración electrónica.
 7. Funcionamento dás institucións sanitarias. Xestión de citas en atención primaria. SIXAP.
 8. As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.
 9. A comunicación humana. A linguaxe como medio de comunicación. Diferenza entre información e comunicación. Tipos de comunicación. Atención ao público: acollida e información ao/á usuario/a.
 10. Sistemas de comunicación dun centro sanitario: clases e características. Incidencia sobre ou funcionamento do centro. Achegas e reclamacións. Contacte. E-Saúde.
 11. Clasificación e arquivo de documentos. Ideas xerais sobre ou sistema de clasificación. Documentación de uso dás institucións sanitarias: administrativa e clínica. Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Dereito de acceso a arquivos e rexistros. Ou arquivo e ou rexistro electrónico. Chave365.
 12. Informática ou computador. Dispositivos centrais e periféricos. Redes informáticas. Ou microprocesador. Soportes informáticos.
 13. Sistemas operativos máis frecuentes. Vos seus elementos comúns. Administrador de arquivos. Administrador de impresión. Impresoras.
 14. Ofimática. Procesador de textos. Folla electrónica de cálculo (LibreOffice). Gráficos de oficina. Axenda e correo electrónico. Intranet: concepto e utilidade. Internet.
 15. Hixiene e seguridade nas institucións sanitarias. Movemento de pacientes: acceso e traslados nas institucións sanitarias.
 16. Coñecementos básicos de utensilios, mobiliario e obxectos dás institucións sanitarias: coidados e conservación.
Scroll al inicio