Lingua e Literatura Galega

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA
 • Estar en posesión do Título oficial de Master en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
 • Estar en posesión do título de Doutor, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou o título de Grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia que estableza o Anexo V do Real Decreto 276/2007 para cada especialidade.
 • Acreditar os coñecementos esixidos no dominio da lingua galega
PROCESO SELECTIVO

Fase de Concurso

 • A fase concurso consta dos méritos que achegue o aspirante. Os méritos que se valoran son: formación académica, experiencia docente previa e outros méritos.

Fase de Oposición

 • Consta de dous partes e cada parte ten dúas probas.
 • PARTE A
  • Proba práctica: Propoñerase un exercicio práctico relacionado coas temáticas da especialidade.
  • Proba de desenvolvemento teórico do tema: Esta parte consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante.
 • PARTE B
  • Presentación e defensa ante o tribunal dunha programación didáctica.
  • Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica.
TEMARIO

Tema 1 – A comunicación e as súas variedades. A comunicación humana. A linguaxe e as súas funcións.

Tema 2 – A lingua como sistema. O signo lingüístico. Lingua e fala. Sincronía e diacronía.

Tema 3 – As variedades e rexistros da lingua.

Tema 4 – Os medios de comunicación de masas. Os medios impresos e os medios audiovisuais. Imaxe e texto.

Tema 5 – Orixe do galego. A Romanización. Influencia doutras linguas na conformación do idioma. Voces patrimoniais, cultas e semicultas. Os préstamos.

Tema 6 – A lingua na Idade Media. Os primeiros textos. O galego lingua de cultura. Características da lingua medieval.

Tema 7 – A lingua do século XVI ao XIX. Os séculos XVI e XVII. O século XVIII: A Ilustración. O século XIX: O Rexurdimento. Características da lingua nesta etapa.

Tema 8 – A lingua do século XX ata 1975. A etapa das Irmandades da Fala e da Xeración Nós. A etapa da posguerra. A normativización.

Tema 9 – A lingua na actualidade. O marco legal. Estandarización e normativización.

Tema 10 – A situación lingüística mundial. As familias lingüísticas. As linguas de Europa. As linguas oficiais.

Tema 11 – Lingua e sociedade. Actitudes e normas de uso lingüístico. Bilingüísmo e diglosia.

Tema 12 – Linguas en contacto. A asimilación lingüística. As interferencias e as alternancias de código.

Tema 13 – Fonemática. Vogais. Consoantes.

Tema 14 – A sílaba. O acento na palabra e no grupo tonal. Encontros de fonemas na palabra e no sintagma. A entoación.

Tema 15 – A palabra e os seus constituíntes. Formación de palabras. A derivación: prefixación, sufixación e parasíntese.

Tema 16 – O significado da palabra. Denotación e connotación. O campo semántico. Sinonimia e antonimia; homonimia e polisemia. O eufemismo.

Tema 17 – O substantivo e o adxetivo.

Tema 18 – O verbo. Estrutura xeral. A raíz: verbos regulares e irregulares; as alternancias vocálicas e consonánticas. A vogal temática e as conxugacións.

Tema 19 – O verbo. Estrutura xeral. O tempo e o modo. O número e a persoa. O aspecto. A voz.

Tema 20 – As formas non finitas do verbo e o infinitivo conxugado. As perífrases verbais.

Tema 21 – O pronome persoal.

Tema 22 – O artigo. O demostrativo. O posesivo. Os indicadores.

Tema 23 – Os indefinidos. Os numerais. Os relativos, interrogativos e exclamativos.

Tema 24 – O adverbio. A preposición. A conxunción.

Tema 25 – O modo da enunciación oracional. A afirmación. A negación. A dúbida. A interrogación. A exclamación.

Tema 26 – As funcións do esquema oracional. O predicado. Clases de oración segundo a natureza do predicado.

Tema 27 – As funcións do esquema oracional. O suxeito. Os complementos. Outras funcións.

Tema 28 – A oración composta. A coordinación. A subordinación.

Tema 29 – Esquemas non predicativos. A frase. A comparación.

Tema 30 – Estratexias para a análise, a síntese e o resumo de textos.

Tema 31 – O texto e as súas partes. Temas e subtemas. Tipos de textos.

Tema 32 – A narración. Estrutura. A expresión temporal. Características.

Tema 33 – A descrición. Estrutura. A expresión da situación. Características.

Tema 34 – A explicación. Estrutura, características e argumentación. As definicións. Os dicionarios.

Tema 35 – A literatura como produto lingüístico, estético e social. Características da lingua literaria.

Tema 36 – Literatura e sociedade. Autor e sociedade. A función social da literatura. Especificidade da literatura en contextos bilingües.

Tema 37 – A literatura e a súa relación con outras manifestacións culturais.

Tema 38 – A literatura popular. Características. Influencia na literatura culta. Recompilacións.

Tema 39 – O xénero lírico. Características e desenvolvemento.

Tema 40 – O xénero narrativo. Características e desenvolvemento.

Tema 41 – O xénero dramático. Características e desenvolvemento.

Tema 42 – A literatura na Idade Media. Contexto sociocultural. Autores. Códices. Periodización. Características da lírica trobadoresca.

Tema 43 – A cantiga de amigo.

Tema 44 – A cantiga de amor.

Tema 45 – As cantigas de escarnio e maldicir.

Tema 46 – Os xéneros poéticos menores.

Tema 47 – As Cantigas de Santa María. A prosa medieval.

Tema 48 – Decadencia da lírica galego-portuguesa: A escola galego-castelá.

Tema 49 – A decadencia da da literatura culta na Idade Moderna. A dialectalización da lingua. As manifestacións cultas e populares nos séculos XVI, XVII e XVIII.

Tema 50 – A literatura no século XIX. Contexto político e sociocultural. Os precursores. O Rexurdimento.

Tema 51 – Rosalía de Castro. Tema 52 – Eduardo Pondal.

Tema 53 – Manuel Curros Enríquez.

Tema 54 – Os epígonos do Rexurdimento.

Tema 55 – O século XX. Contexto sociocultural. O nacionalismo galego. As irmandades da Fala. O grupo “Nós”.

Tema 56 – Ramón Cabanillas.

Tema 57 – Ramón Otero Pedrayo.

Tema 58 – Vicente Risco.

Tema 59 – Alfonso Rodríguez Castelao.

Tema 60 – As Vangardas en Galicia. Manuel Antonio e Amado Carballo. A escola neotrobadoresca.

Tema 61 – Rafael Dieste. Outros prosistas e dramaturgos de preguerra.

Tema 62 – Galicia na Inmediata Posguerra. A literatura no exilio. Actividade editorial e cultural no interior nos anos 50. Consolidación e diversificación do xénero ensaístico.

Tema 63 – Álvaro Cunqueiro. O poeta. O narrador. O dramaturgo.

Tema 64 – Eduardo Blanco Amor e Ánxel Fole. Outros narradores desta etapa.

Tema 65 – A poesía de posguerra: caracterización e tendencias. Luís Pimentel. Aquilino Iglesia Alvariño. Xosé María Díaz Castro.

Tema 66 – Celso Emilio Ferreiro e Antón Tovar Bobillo. Outros poetas desta etapa. Tendencias poéticas.

Tema 67 – A promoción de poetas dos 50. Das festas minervais ao grupo Brais Pinto. Principais autores e tendencias.

Tema 68 – Últimas promocións poéticas. Constitución de grupos. Pluralidade de voces e tendencias.

Tema 69 – A renovación da prosa. Caracterización. Principais cultivadores da novela e da narrativa breve.

Tema 70 – Autores e orientación narrativas a partir de 1975.

Tema 71 – O teatro actual. Situación e perspectivas.

Tema 72 – Ensaio e artigo xornalístico: conexións literarias.

MOSTRA DO MATERIAL
Scroll al inicio