Educación Física

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA
 • Estar en posesión do Título oficial de Master en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
 • Estar en posesión do título de Doutor, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou o título de Grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia que estableza o Anexo V do Real Decreto 276/2007 para cada especialidade.
 • Acreditar os coñecementos esixidos no dominio da lingua galega
PROCESO SELECTIVO

Fase de Concurso

 • A fase concurso consta dos méritos que achegue o aspirante. Os méritos que se valoran son: formación académica, experiencia docente previa e outros méritos.

Fase de Oposición

 • Consta de dous partes e cada parte ten dúas probas.
 • PARTE A
  • Proba práctica: Propoñerase un exercicio práctico relacionado coas temáticas da especialidade.
  • Proba de desenvolvemento teórico do tema: Esta parte consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante.
 • PARTE B
  • Presentación e defensa ante o tribunal dunha programación didáctica.
  • Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica.
TEMARIO
 • Tema 1. Epistemología de lana Educación Física: evolución y desarrollo de lanas distintas concepciones y de su objeto de estudio.
 • Tema 2. Lana Educación Física en él sistema educativo. Historia y evolución de lanas funciones de lana Educación Física. Evolución de él modelo curricular de lana Educación Física escolar. Tema 3. Lanas taxonomías de objetivos y su valor didáctico. Taxonomías de él ámbito motor: aplicaciones prácticas para él desarrollo de él proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Física.
 • Tema 4. Los contenidos de lana Educación Física: evolución y corrientes que han originado. Valor y tratamiento educativo que han recibido lanas corrientes más extendidas.
 • Tema 5. Lana coeducación y igualdad de los sexos en él contexto escolar. Estereotipos y actitudes sexistas en Educación Física: tratamiento educativo a través de los objetivos. contenidos. metodología y actividades de enseñanza de lana Educación Física.
 • Tema 6. Adaptaciones curriculares y Educación Física. Lana atención y tratamiento de lanas necesidades educativas especiales en los elementos de acceso al currículo y en los elementos básicos de él mismo (objetivos, contenidos. criterios de evaluación y metodología).
 • Tema 7. Desarrollo motor: él crecimiento y lana evolución de aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes para él movimiento humano en lana edad escolar.
 • Tema 8. Medición y evaluación de él desarrollo motor. Tendencias en los aspectos a evaluar. Procedimientos e instrumentos para lana medición y evaluación de él desarrollo motor.
 • Tema 9. Estructura de él ejercicio físico. Forma y técnica. Análisis de los elementos mecánicos. kinesiológicos y funcionales. Repercusiones en lana Educación física escolar.
 • Tema 10. Los sistemas naturales en Educación Física. Evolución y aspectos técnicos. Aplicaciones actuales.
 • Tema 11. Los sistemas analíticos en Educación Física. Evolución y aspectos técnicos. Aplicaciones actuales.
 • Tema 12. Los sistemas rítmicos en Educación Física. Evolución y aspectos técnicos. Aplicaciones actuales
 • Tema 13. Lana condición física: concepción y evolución de lanas corrientes. Sistemas de desarrollo de lana condición física: clasificación, características y consideraciones para su aplicación en él marco escolar de lana Educación Secundaria.
 • Tema 14. Principios básicos para él adecuado desarrollo de lana condición física (continuidad, progresión, individualización, etc.).
 • Tema 15. Él calentamiento: fundamentos y tipos. Funciones: calentamiento y rendimiento, calentamiento y prevención de lesiones, calentamiento y aprendizaje. Criterios para lana elaboración de tareas de calentamiento general y específico.
 • Tema 16. Capacidades físicas básicas. Concepto, clasificaciones y evolución de lanas mismas. Tema 17. Evolución en él desarrollo motor de los alumnos y lanas alumnas de Educación Secundaria. Tema 18. Factores que intervienen en él trabajo de desarrollo de lana condición física: intensidad y volumen; recuperación, duración y repeticiones.
 • Tema 19. Lana adaptación de él organismo al esfuerzo en lana actividad física. Él síndrome general de adaptación. Repercusiones para él desarrollo de lana condición física. Procesos energéticos y actividad física: sistemas aeróbico y anaeróbico.
 • Tema 20. Lana resistencia como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de resistencia. Tratamiento y criterios para él diseño de tareas para su desarrollo en él marco escolar.
 • Tema 21. Él sistema cardio-respiratorio. Estructura y funciones. Características particulares de él período evolutivo correspondiente la lana etapa. Consideraciones la tener presentes en lana clase de Educación Física.
 • Tema 22. Lana fuerza cómo capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de fuerza. Tratamiento y criterios para él diseño de tareas para su desarrollo en él marco escolar. Tema 23. Él sistema muscular. Estructura y funciones. Características particulares de él período evolutivo correspondiente la lana etapa. Consideraciones la tener presentes en lana clase de Educación Física.
 • Tema 24. Lana velocidad cómo capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de velocidad. Tratamiento y criterios para él diseño de tareas para su desarrollo en él marco escolar.
 • Tema 25. Él sistema nervioso. Organización de él sistema nervioso. Niveles de funciones. Características particulares de él periodo evolutivo correspondiente la lana etapa. Consideraciones la tener presentes en lana clase de Educación Física.
 • Tema 26. Lana flexibilidad cómo capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de lana flexibilidad. Tratamiento y criterios para él diseño de tareas para su desarrollo en él marco escolar.
 • Tema 27. Él sistema óseo-articular. Estructura y funciones. Características particulares de él período evolutivo correspondiente la lana etapa. Consideraciones la tener presentes en lana clase de Educación Física.
 • Tema 28. Lana agilidad como capacidad resultante. Tratamiento y criterios para él diseño de ta reas para su desarrollo en él marco escolar. Aspectos fisiológicos implicados. Tema 29. Lanas cualidades motrices: concepto y clasificación. Lana coordinación y él equilibrio como aspectos cualitativos de él movimiento. Métodos y sistemas para su desarrollo. Evolución en él desarrollo motor de los alumnos y lanas alumnas de Educación Secundaria.
 • Tema 30. Lanas habilidades básicas. Concepto, clasificación y análisis. Evolución en él desarrollo motor de los alumnos y lanas alumnas de Educación Secundaria. Función en él #currículo de Educación Física para lana Educación Secundaria.
 • Tema 31. Lana respiración como contenido en lana Educación Secundaria. Bases psicofisiológicas. Mecánica de lana respiración y fases el tipos de lana misma. Influencia de los ritmos respiratorios en lana actividad física. Diseño de actividades y ubicación de lanas mismas para su tratamiento en él contexto escolar.
 • Tema 32. Lana relajación como contenido específico en lana Educación Secundaria. Análisis de técnicas: aspectos psicofisiológicos implicados. valor educativo de lanas misma y directrices para su tratamiento en él marco escolar.
 • Tema 33. Él deporte como fenómeno social y cultural. Concepto y tratamiento pedagógico: características para convertirse en hecho educativo.
 • Tema 34. Él aprendizaje deportivo en él marco escolar. Características. Modelos de enseñanza: fases en su enseñanza y aprendizaje.
 • Tema 35. Los deportes individuales. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Ejemplificaciones sobre algunos deportes.
 • Tema 36. Los deportes individuales como contenido de enseñanza en él currículo de él área. Intenciones educativas y de aprendizaje, posibles adaptaciones y Orientaciones para su tratamiento didáctico.
 • Tema 37. Los deportes de contrincante. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Ejemplificaciones sobre algunos deportes.
 • Tema 38. Los deportes de contrincante como contenido de enseñanza en él currículo de él área. Intenciones educativas y de aprendizaje, posibles adaptaciones y orientaciones para su tratamiento didáctico.
 • Tema 39. Los deportes colectivos. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Ejemplificaciones sobre algunos deportes.
 • Tema 40. Los deportes colectivos como contenido de enseñanza en él currículo de él área. Intenciones educativas y de aprendizaje, posibles adaptaciones y orientaciones para su tratamiento didáctico.
 • Tema 41. Recreación y tiempo libre: concepto y evolución. Los juegos deportivo-recreativos: aspectos educativos de los mismos y su contribución al #currículo de lana Educación Física. Tema 42. Los juegos y deportes tradicionales y populares: conceptos y clasificaciones. Valor cultural y educativo de los mismos.
 • Tema 43. Él juego: teorías y características de él mismo. Él juego como actividad física organizada. Estrategias de él juego. Él juego como contenido de lana Educación Física y como recurso didáctico. Los juegos modificados.
 • Tema 44. Él cuerpo y él movimiento como elementos de expresión y comunicación. Elementos fundamentales de lana expresión: él uso técnico y significado de lana intensidad, tiempo y espacio de los movimientos. Rasgos característicos de lanas manifestaciones expresivas corporales y su valor educativo.
 • Tema 45. Lana danza como manifestación expresiva y de comunicación. Evolución de lana danza. Danza tradicional. Danza moderna. Posibles adaptaciones al contexto escolar. Tema 46. Lana dramatización: él lenguaje de él gesto y lana postura. Técnicas básicas. Posibles adaptaciones al contexto escolar.
 • Tema 47. Actividades en él medio natural. Tipos. clasificaciones y recursos. Organización de actividades físicas en lana naturaleza.
 • Tema 48. Lana orientación en él medio natural. Conceptos y recursos para lana orientación. Orientación y actividad física: juegos y actividades de orientación.
 • Tema 49. Nutrición y actividad física. Metabolismo basal y calorías. Tipos de actividad física y gasto energético. Lana dieta equilibrada: aspectos cuantitativos y cualitativos de lana dieta. Tema 50. Aspectos preventivos en lana práctica de actividad física y actuación en accidentes deportivos. lesiones más frecuentes relacionadas con él sistema locomotor: primeros auxilios. Tema 51. Lana postura corporal y sus patologías: implicaciones en él desarrollo de él adolescente. Prevención y tratamiento en él marco escolar.
 • Tema 52. Salud y actividad física. Efectos positivos y contraindicaciones de lana actividad física en lana salud y calidad de vida.
 • Tema 53. Él aprendizaje motor: evolución histórica y fundamentación teórica de lanas actuales concepciones. Modelos teóricos explicativos de él aprendizaje motor.
 • Tema 54. Él aprendizaje motor: fases de lana adquisición motriz y factores que influyen en él aprendizaje motor. Lana transferencia y él aprendizaje motor.
 • Tema 55. Él modelo de procesamiento de lana información: lana percepción. decisión, ejecución y control de él movimiento. Repercusiones en él proceso de enseñanza y aprendizaje. Tema 56. Control de él movimiento y retroalimentación: Él conocimiento de los resultados. Tipos y características de él conocimiento de los resultados. Valor de él conocimiento de los resultados en él aprendizaje motor.
 • Tema 57. Habilidad y tareas motrices: conceptos, clasificaciones y análisis de los aspectos fundamentales para su enseñanza y aprendizaje.
 • Tema 58. Métodos y estrategias de enseñanza en Educación Física. Tendencias y clasificaciones. Utilización según él análisis de lanas tareas de aprendizaje y lanas características de los alumnos y de lanas alumnas.
 • Tema 59. Lana enseñanza y aprendizaje basados en lana recepción: lana reproducción de modelos. Papel de él profesor y de él alumno en este enfoque de lana enseñanza y él aprendizaje. Tema 60. Lana enseñanza y aprendizaje basados en él descubrimiento. Lana resolución de problemas y él descubrimiento guiado. Papel de él profesor y de él alumno en este enfoque de lana enseñanza y él aprendizaje.
 • Tema 61. Lanas instalaciones para lana Educación Física y su equipamiento. Conceptos básicos. Organización y normas para su uso. Lana autoconstrucción de materiales útiles para lana actividad física.
 • Tema 62. Lana investigación en Educación Física. Paradigmas cuantitativos y Cualitativos de investigación. Lana investigación-acción en lana Educación Física.
 • Tema 63. Lana evaluación de lanas capacidades físicas. Técnicas, instrumentos y registro de los datos. Lanas pruebas de capacidad física: usos y valor formativo.
 • Tema 64. Lana evaluación de lanas cualidades motrices (capacidades coordinativas). Técnica instrumentos y registro de los datos. Lanas pruebas de capacidad motriz: usos valor formativo. Tema 65. Él municipio y lana práctica de actividades físicas. Recursos materiales y humano Implicaciones en él #currículo de lana Educación Física escolar.
MOSTRA DO MATERIAL
Scroll al inicio