Economía

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA
 • Estar en posesión do Título oficial de Master en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
 • Estar en posesión do título de Doutor, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou o título de Grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia que estableza o Anexo V do Real Decreto 276/2007 para cada especialidade.
 • Acreditar os coñecementos esixidos no dominio da lingua galega
PROCESO SELECTIVO

Fase de Concurso

 • A fase concurso consta dos méritos que achegue o aspirante. Os méritos que se valoran son: formación académica, experiencia docente previa e outros méritos.

Fase de Oposición

 • Consta de dous partes e cada parte ten dúas probas.
 • PARTE A
  • Proba práctica: Propoñerase un exercicio práctico relacionado coas temáticas da especialidade.
  • Proba de desenvolvemento teórico do tema: Esta parte consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante.
 • PARTE B
  • Presentación e defensa ante o tribunal dunha programación didáctica.
  • Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica.
TEMARIO
 • Tema 1. Obxecto da Economía. Economía e Economía Política. Economía e outras Ciencias Sociais: Relacións e achegas recíprocas. 
 • Tema 2. Os métodos en Economía. Economía positiva e normativa. Os xuízos de valor na Economía.  Asdiscrepancias entre os economistas: Consecuencias para o ensino da Economía. 
 • Tema 3. As técnicas e procedementos en Economía. Os modelos na Economía. Variables  económicas: Tipos de variables. Os números índice. 
 • Tema 4. Evolución do pensamento económico. A economía clásica. A crítica marxista. A economía neoclásica. 
 • Tema 5. O institucionalismo. O Keynesianismo. O monetarismo. Tendencias e perspectivas do  pensamento económico actual. 
 • Tema 6. A base humana da actividade económica. O concepto de necesidade. Necesidadee contexto social. Os bens económicos. 
 • Tema 7.O desenvolvemento da actividade económica: Os factores produtivos. A fronteira de  posibilidades de produción. Coste de oportunidade. Progreso técnico e excedente económico. A  acumulación de capital. 
 • Tema 8. Os problemas económicos básicos. Formas de adoptar as decisións económicas: A  tradición, o mercado, a autoridade. As formas de organización da actividade económica. Os  sistemas económicos. 
 • Tema 9. División dotraballo e especialización. Interdependencia económica e instrumentos de coordinación. Sectores económicos e interdependencia sectorial. 
 • Tema 10. Docambioe a economía de subsistencia ao diñeiro e o mercado. O mecanismo de mercado.  A demanda, a oferta e o equilibrio. Mercado e asignación de recursos. 
 • Tema 11. Teoría da demanda e da utilidade. O comportamento do consumidor. Efecto renda e efecto substitución. 
 • Tema 12. A función de produción. Curvas isocuantas e isocostes. Función de produción homoxénea.  A lei de rendementos decrecentes.
 • Tema 14. Os supostos da competencia perfecta. As formas da competencia. O funcionamento do  mercado de competencia perfecta. 
 • Tema 15.A competencia imperfecta e a concentración de capitais. Orixee características do mono polio. O funcionamento do mercado monopolístico. A regulación do monopolio. 
 • Tema 16.O oligopolio. Colusión e competencia en el oligopolio. A competencia monopolística. Diferenciación do produto, política de marcas e publicidade. 
 • Tema 17. Desequilibrios e limitacións da economía de mercado. Os bens públicos. As externalida des. Racionalidadee óptimos paretianos. Eficiencia versus equidade. 
 • Tema 18.A intervención do Estado en economía: Xustificación e funcións. Medios e instrumentos. 
 • Tema 19. A distribución da renda. A teoría marxinal da distribución e as súas críticas. As políticas  de distribución. 
 • Tema 20.Os fluxos de rendas na economía. A contabilidade nacional. O produto nacional e a súa  medición. A renda nacional e outras magnitudes derivadas. Magnitudes macroeconómicas e polí tica económica. 
 • Tema 21.A demanda agregada. Consumo, aforro e inversión. O efecto multiplicador da inversión. A  oferta agregada. 
 • Tema 22.O sector público e a política fiscal. Os ingresos e gastos do sector público. A financiación  do déficit público e a política fiscal. 
 • Tema 23. Financiación da economía. A evolución do diñeiro ata os nosos días. Os bancos e a crea ción de diñeiro. Financiación e intermediarios financeiros. 
 • Tema 24. O Banco Central e a política monetaria. O control da oferta monetaria. Obxectivos e instrumentos de política monetaria. 
 • Tema 25.O comercio internacional: Factores explicativos. O principio da vantaxe comparativa. A  polémica librecambio-proteccionismo e as medidas proteccionistas. A Balanza de Pagos: Estru tura e saldos. 
 • Tema 26. Os pagos internacionais e o mercado de divisas. Os sistemas de tipos de cambio. O siste ma monetario internacional. O sistema monetario europeo. 
 • Tema 27. Crecemento e desenvolvemento económico. Os factores do crecemento. Teorías expli cativas do crecemento económico. Crecemento e subdesenvolvemento económico.
 • Tema 28. Os límites ao crecemento económico. Consideración económica do medio ambiente. O desenvolvemento sostible. 
 • Tema 29. Os ciclos económicos. Teorías explicativas. A inversión e o ciclo económico. As políticas estabilizadoras. 
 • Tema 30.A inflación: Natureza, clases e efectos. As teorías sobre a inflación. As políticas  antiinflacionistas. 
 • Tema 31.A natureza especial do mercado de traballo. As teorías sobre o desemprego. As políticas  de emprego. 
 • Tema 32. Novas tecnoloxías, emprego e cualificación. Novas tecnoloxías e produción na industria e  os servicios. Cambio técnico, empregoe estrutura das ocupacións. 
 • Tema 33. Crise económica e desaxustes no mercado de traballo. A economía somerxida. Sistema produtivo, sindicalismo e negociación colectiva. 
 • Tema 34. A cooperación económica internacional. A integración económica na Unión Europea: Antecedentes, situación actual e perspectivas. 
 • Tema 35. Produción e consumo. A sociedade de consumo. A transformación dos modelos de consumo  e o comportamento do consumidor. Tendencias no consumo. A protección dos consumidores. 
 • Tema 36. Economía do Benestar. Pobreza, igualdadee eficiencia. Orixes e evolución do Estado de Benestar. Da Economía do Benestar á Sociedade do Benestar. 
 • Tema 37. Calidade de vida e indicadores. O enfoque sistémico da calidade de vida. Requisitos  teóricos dos indicadores. A medida do cambio na calidade de vida. Cara un índice global de calidade  de vida. 
 • Tema 38. Evolución dos conceptos de empresa e empresario. Funciónse obxectivos da empresa.  Clases de empresa. A empresa como sistema en interrelaciónco seu entorno. Os subsistemas da  empresa. 
 • Tema 39. O problema da fixación dos obxectivos na empresa. Diversas concepcións dos obxectivos  da empresa. A concepción clásica. A Dirección ante os obxectivos. A teoría da organización nos  obxectivos da empresa. Un proxecto de obxectivos para a empresa. 
 • Tema 40.A decisión de localización da empresa. Modelos mecánicos de localización. A localización  en función dos costes e rendementos totais. Localización e economías de aglomeración.
 • Tema 41. Dimensión da empresa. Aspectos da dimensión. Dimensión óptima. Dimensión e ocupa ción. 
 • Tema 42.O sistema de produción na empresa. Clases de procesos produtivos. A produtividadee a  súa medida. A mellora da produtividade a corto, medio e largo prazo. Produtividade e calidade. 
 • Tema 43. Os costes na empresa. Estrutura de costes. Análises do punto de cobertura. O proceso  de formación de coste e as súas etapas. 
 • Tema 44.O proceso de planificación e programación da produción: En serie, por encargo e por uni dade. Novos métodos de planificación da produción. Desenvolvemento e control da produción. 
 • Tema 45.A mercadotecnia: Natureza e evolución. Investigación de mercados. Segmentación de  mercados. 
 • Tema 46. Política de produto. Clases de produtos. O ciclo de vida. A creación e eliminación de pro dutos. A distribución. Canles de distribución: Natureza e funcións. Os intermediarios. Selección de  canles. 
 • Tema 47.A política de comunicación. Estratexias e instrumentos de promoción. A publicidade. Os  medios publicitarios. O plan de medios. 
 • Tema 48.A política de prezos. Etapas e métodos de fixación de prezos. Planificación, organización  e control da estratexia de mercadotecnia. 
 • Tema 49. Concepto e clases de inversión na empresa. Dimensións da inversión: Tecnolóxica, fi nanceira e económica. Criterios de análisese selección de inversións. 
 • Tema 50. Risco, inflación e impostos nas decisións de inversión. Modelos de programación de  inversións. 
 • Tema 51.A financiación na empresa. O período de maduración e o fondo de manobra. A financia ción externa a corto, medio e largo prazo. 
 • Tema 52.A financiación interna: Concepto e clases. Vantaxes e inconvenientes daautofinancia ción. A amortización: Significado e función financeira. Provisións. Reservas. 
 • Tema 53.O custe do capital. O custo das diferentes fontes de financiación. O custe do capital medio ponderado. 
 • Tema 54. A estrutura financeira óptima da empresa. A tese tradicional. A tese de Modigliani-Mi ller. A política de dividendos óptima.
 • Tema 55. Sistemas de capitalización. Equivalencia financeira. As rendas: Concepto e clases. Ac tualización e capitalización de rendas. 
 • Tema 56. Préstamos: Métodos de amortización. Empréstitos comerciais: Métodos de amortiza ción. Usufruto enuda propiedade. 
 • Tema 57.O proceso de toma de decisións na empresa. Tipos de decisións. A consideración da in certezae o risco. As decisións en sistemas abertos. 
 • Tema 58.A planificación na empresa. Elementos e etapas do proceso de planificación. O control na planificación. Técnicas de control. Sistemas integrados de planificación e control. 
 • Tema 59.A empresa como organización e institución. Teorías clásicas da organización da em presa. Escola de Relacións Humanas e enfoques do «factor humano». Teoría da continxencia e a  empresa como sistema social. A teoría contractual da empresa. 
 • Tema 60.As estruturas formais e informais nas organizacións. As relacións na organización. A  dinámica dos grupos nas organizacións. Conflito, cambio e desenvolvemento nas organizacións. 
 • Tema 61. Liderado e estilos de dirección. Enfoques tradicionais do liderado. Modelos continxentes  da dirección. Delegación e descentralización. 
 • Tema 62. Cultura e imaxe da empresa. O estilo Z. Técnicas de investigación sobre cultura e imaxe da empresa. Cultura e ética nas organizacións empresariais. 
 • Tema 63.A comunicación na empresa. Información e comunicación. As redes e as estruturas de comunicación na empresa. Elementos para unha estratexia das comunicacións na empresa. 
 • Tema 64. Clima da empresa e motivación. Motivación e satisfacción no traballo. Tipoloxía das mo tivacións. Valores, actitudes e satisfacción no traballo. 
 • Tema 65. Evolución das relacións entre propiedadee control na empresa. A tecnoestrutura. A em presa integrada. As relacións entre propiedadee poder na empresa integrada. 
 • Tema 66. Análises contable e información económica. Estados contables. Lexislación mercantil e  Plan Xeral de Contabilidade. As contas anuais no Plan Xeral de Contabilidade. 
 • Tema 67. O patrimonio: Compoñentes e valoración contable. Valoración económica de activos e  empresas.
 • Tema 68. Análises de estados contables: Obxectivos, instrumentos e metodoloxía. Análises da es trutura do Balance. Análises económico: Ratios de eficiencia e produtividade. Análises financeiro:  Rendabilidade dos capitais invertidos; risco e custes financeiros. 
 • Tema 69. Balance Social da Empresa. Os fins da empresa: O balance como auditoría social. O Ba lance Social como instrumento de xestión: Dificultades e aportacións estratéxicas e metodolóxi cas. 
 • Tema 70. Posibles concepcións dun curso básico e introdutorio de Economía en Bacharelato. A aproximación razoada ás cuestiones económicas como metodoloxía didáctica en Economía. Mé todos expositivos e de indagación noensino da Economía. 
 • Tema 71. Deseño e desenvolvemento dun proxecto empresarial. O proxecto empresarial como metodoloxía didáctica na ensinanza de Economía e Organización de Empresas.
MOSTRA DO MATERIAL
Scroll al inicio