Bioloxía e Xeoloxía

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA
 • Estar en posesión do Título oficial de Master en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
 • Estar en posesión do título de Doutor, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou o título de Grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia que estableza o Anexo V do Real Decreto 276/2007 para cada especialidade.
 • Acreditar os coñecementos esixidos no dominio da lingua galega
PROCESO SELECTIVO

Fase de Concurso

 • A fase concurso consta dos méritos que achegue o aspirante. Os méritos que se valoran son: formación académica, experiencia docente previa e outros méritos.

Fase de Oposición

 • Consta de dous partes e cada parte ten dúas probas.
 • PARTE A
  • Proba práctica: Propoñerase un exercicio práctico relacionado coas temáticas da especialidade.
  • Proba de desenvolvemento teórico do tema: Esta parte consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante.
 • PARTE B
  • Presentación e defensa ante o tribunal dunha programación didáctica.
  • Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica.
TEMARIO
 • Tema 1 – A Terra no Universo. Xeoloxía dos planetas. Orixe da Terra e do Sistema Solar.
 • Tema 2 – Estrutura e composición da Terra. Os métodos de estudo
 • Tema 3 – A materia mineral e a materia cristalina. Propiedades e métodos de estudo.
 • Tema 4 – Magmatismo. As rocas ígneas máis importantes.
 • Tema 5 – Metamorfismo. As rocas metamórficas máis importantes.
 • Tema 6 – Os ambientes sedimentarios. Litogénesis. As rocas sedimentarias máis importantes.
 • Tema 7 – Minerais petrogenéticos. Minerais e rocas de interese económico.
 • Tema 8 – Os impactos ambientais do aproveitamento dos recursos xeolóxicos.
 • Tema 9 – As Teorías orogénicas. Deriva continental e Tectónica de Placas.
 • Tema 10 – Interpretación global dos fenómenos xeolóxicos no marco da Teoría da Tectónica de Placas.
 • Tema 11 – A atmosfera: estrutura, composición e dinámica. A contaminación atmosférica. Métodos de determinación e de corrección.
 • Tema 12 – A hidrosfera. O ciclo da auga. A contaminación da auga. Métodos de análises e depuración. O problema da escaseza de auga.
 • Tema 13 – O equilibrio térmico do planeta. O clima e a súa distribución. Os sistemas morfoclimáticos. Grandes cambios climáticos históricos.
 • Tema 14 – Xeomorfoloxía. Os factores condicionantes do modelado do relevo. A importancia da litoloxía e as estruturas xeolóxicas.
 • Tema 15 – O modelado das zonas áridas. O problema da desertización. Medidas de prevención e corrección.
 • Tema 16 – O modelado fluvial, costeiro e glacial. As augas subterráneas. Os impactos nas costas.
 • Tema 17 – O chan: orixe, estrutura e composición. A utilización do chan. A contaminación do chan. Métodos de análises de chan.
 • Tema 18 – A Terra un planeta en continuo cambio. Os fósiles como indicadores. O tempo xeolóxico. Explicacións históricas ao problema dos cambios.
 • Tema 19 – A historia xeolóxica da Terra. Fauna e flora fósiles.
 • Tema 20 – A investigación xeolóxica e os seus métodos. Fundamentos e utilidade da fotografía aérea, o mapa topográfico e o mapa xeolóxico. Importancia da xeoloxía na procura de recursos e nas obras públicas.
 • Tema 21 – A constitución xeolóxica de España. Repercusións da xeoloxía na variedade de paisaxes, distribución de recursos, as comunicacións e a industria. O problema dos riscos. A ordenación do territorio.
 • Tema 22 – A orixe da vida e a súa interpretación histórica. Evolución precelular. A Teoría celular e a organización dos seres vivos.
 • Tema 23 – A base química da vida: compoñentes inorgánicos e orgánicos. A auga e os sales minerais. Os glúcidos e os lípidos. O seu biosíntesis.
 • Tema 24 – Aminoácidos e proteínas. Biosíntesis proteica. Encimas e coenzimas. As vitaminas.
 • Tema 25 – Os ácidos nucleicos. Replicación e transcrición.
 • Tema 26 – Métodos de estudo da célula. Células procariontas e eucariontas. A célula animal e vexetal. Formas acelulares.
 • Tema 27 – A membrana plasmática e a parede celular. Citosol, citoesqueleto. Sistemas de membranas e orgánulos. Motilidad celular.
 • Tema 28 – Necesidades enerxéticas da célula. A respiración celular aerobia e anaerobia. A fotosíntesis. A quimiosíntesis.
 • Tema 29 – O núcleo interfásico e o núcleo en división. O ciclo celular e a división celular. Mitosis e meiosis.
 • Tema 30 – Niveis de organización dos seres vivos. A diferenciación celular. Tecidos animais e vexetais.
 • Tema 31. A reprodución asexual e a reprodución sexual. Xenética do sexo. Gametogénesis. Fecundación e desenvolvemento embrionario en metazoos. Ciclos biolóxicos..
 • Tema 32 – A clasificación dos seres vivos. Taxonomía e nomenclatura. Os cinco reinos, relacións evolutivas. Os virus e a súa patoloxía. Outras formas acelulares.
 • Tema 33 – Reino moneras. As cyanophytas. As bacterias e a súa importancia na sanidade, a industria e a investigación básica.
 • Tema 34 – Reino protoctistas. Xéneros máis comúns en charcas, ríos e mares. O papel ecolóxicoe a súa importancia económica e sanitaria.
 • Tema 35 – Reino fungos. Fungos comúns nos nosos campos e bosques. Importancia nos ecosistemas. Aplicacións e utilidade. Os liques. O seu papel como indicadores.
 • Tema 36 – As plantas I. Briofitas. Xéneros comúns e importancia ecolóxica. O paso á vascularidad: licopodios, equisetos e fentos. A adquisición de sementes: cicadófitos e ginkófitos.
 • Tema 37 – As plantas II. Coniferófitos e angioespermatófitos. Caracteres xerais, orixe, clasificación e ecoloxía. Familias e especies de árbores e arbustos españois máis representativos. A destrución dos bosques. A repoboación e as medidas preventivas.
 • Tema 38 – Morfoloxía e fisioloxía das estruturas vexetativas e reprodutoras das cormofitas.
 • Tema 39 – A agricultura en España. O impacto ambiental da sobreexplotación. Novas alternativas para a obtención de recursos alimentarios.
 • Tema 40 – Invertebrados non artrópodos: fila poríferos cnidarios, ctenóforos, platelmitos, nemátodos, anélidos moluscos e equinodermos. Especies representativas da nosa fauna. Importancia económica, sanitaria e alimenticia.
 • Tema 41 – Invertebrados artrópodos. Insectos, crustáceos, arácnidos e miriápodos. Especies representativas da nosa fauna. Importancia económica, sanitaria e alimenticia.
 • Tema 42 – Filum cordados. Caracteres xerais e clasificación. Os vertebrados: características xerais e clasificación. Agnatos e condrictios.
 • Tema 43 – Órganos e funcións de nutrición nos vertebrados.
 • Tema 44 – Órganos e funcións de relación nos vertebrados.
 • Tema 45 – Órganos e funcións de reprodución nos vertebrados.
 • Tema 46 – Outros recursos bióticos. Aproveitamento medicinal, ornamental, agropecuario, avícola, pesqueiro. A biotecnoloxía.
 • Tema 47 – Ecoloxía. Poboacións, comunidades e ecosistemas. Dinámica das poboacións. Interaccións no ecosistema. Relacións intra e interespecíficas.
 • Tema 48 – O ecosistema en acción. Estrutura, funcionamento e autorregulación do ecosistema.
 • Tema 49 – A paisaxe: compoñentes e interpretación. Paisaxes españolas características. A paisaxe como recurso estético. Impactos na paisaxe. Espazos protexidos.
 • Tema 50 – Os impactos ambientais das actividades humanas. Os grandes impactos globais.
 • Tema 51. – Os problemas ambientais e as súas repercusións políticas, económicas e sociais. Saúde ambiental e calidade de vida. A educación ambiental.
 • Tema 52 – Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo e urinario humano. Hábitos saudables. Principais enfermidades.
 • Tema 53 – Anatomía e fisioloxía dos sistemas circulatorio e respiratorio humano. Hábitos saudables. Principais enfermidades.
 • Tema 54. Nutrición e alimentación. Hábitos saudables. Principais enfermidades. As persoas como consumidores.
 • Tema 55 – O medio interno: sangue, linfa e líquidos intersticiales. Hábitos saudables. Principais enfermidades.
 • Tema 56 – Anatomía e fisioloxía do sistema nervioso humano. Alteracións do sistema nervioso na sociedade actual. Hábitos saudables. A saúde mental.
 • Tema 57. Anatomía e fisioloxía dos órganos dos sentidos no ser humano. Hábitos saudables e principais enfermidades.
 • Tema 58 – Anatomía e fisioloxía do sistema endocrino. Regulación neuroendocrina. Principais alteracións.
 • Tema 59 – Anatomía e fisioloxía do aparello locomotor. Hábitos posturales adecuados e principais enfermidades.
 • Tema 60 – Os cambios corporais ao longo da vida. A sexualidade e a reprodución. Anatomía e fisioloxía dos aparellos reprodutores. Hábitos saudables e principais enfermidades.
 • Tema 61 – A saúde e a enfermidade. Evolución do concepto de saúde. As enfermidades do noso tempo. As drogodependencias. Estilos de vida saudables.
 • Tema 62 – O sistema inmunológico. A inmunodeficiencia. Os soros e as vacinas: descubrimento histórico e importancia sanitaria e económica.
 • Tema 63 – A xenética mendeliana. A teoría cromosómica da herdanza. As mutacións.
 • Tema 64 – A xenética molecular. A enxeñería xenética e as súas aplicacións. A súa dimensión ética.
 • Tema 65 – A natureza da evolución. Mecanismos e probas. Principais teorías.
 • Tema 66 – Evolución da concepción de Ciencia. As revolucións científicas e os cambios de paradigmas da Bioloxía e a Xeoloxía. A ciencia como proceso en construción. Os científicos e os seus condicionamentos sociais. As actitudes científicas na vida cotiá.
 • Tema 67 – Momentos craves na historia da Bioloxía e a Xeoloxía. A Bioloxía e a Xeoloxía española no contexto mundial. Principais áreas de investigación actual. Relaciónelas / Ciencia/Tecnoloxía/ Sociedade na Bioloxía e Xeoloxía.
 • Tema 68 – Sistemas materiais. Propiedades xerais e específicas. Aplicacións. Comportamento dos gases. Estrutura da materia. Teoría cinética e teoría atómicomolecular. Papel dos modelos e das teorías.
 • Tema 69 – Clasificación dos elementos químicos. Sistema Periódico. Ligazón química. Xustificación das propiedades das substancias en función da súa ligazón. Recoñecemento de substancias de uso común como acedos, bases, metais etc.
 • Tema 70 – Cambios na materia. Reaccións químicas. Intercambios enerxéticos. Estequiometría. Factores que afectan o desenvolvemento das reaccións. A súa importancia na evolución da sociedade.
 • Tema 71 – Estudo do movemento. Forzas, efectos sobre os corpos. Leis de Newton. Estática dos corpos ríxidos. Condicións de equilibrio. Estática de fluídos.
 • Tema 72 – O problema da posición da Terra no Universo. Sistemas geocéntrico e heliocéntrico. Gravitación universal. Peso dos corpos. Importancia histórica da unificación da gravidade terrestre e celeste.
 • Tema 73 – A enerxía. Transformación, conservación e degradación. Traballo e calor, procesos de transferencia de enerxía. Efectos e propagación da calor. Propagación de enerxía sen transporte de masa: movemento ondulatorio. Luz e son.
 • Tema 74 – Natureza eléctrica da materia. Corrente eléctrica. Electromagnetismo. Indución electromagnética. A enerxía eléctrica: unha forma privilexiada de enerxía. Evolución nas necesidades enerxéticas da sociedade. Enerxías alternativas.
 • Tema 75 – O traballo experimental na área de ciencias. Utilización do laboratorio escolar. Normas de seguridade.
MOSTRA DO MATERIAL
Scroll al inicio