Mestre/a de Música

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Lexislación: Clases complementarias para a preparación da Lexislación
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA

Diplomatura en Maxisterio ou Grao en Maxisterio

PROCESO SELECTIVO

Fase de Concurso

 • A fase concurso consta dos méritos que achegue o aspirante. Os méritos que se valoran son: formación académica, experiencia docente previa e outros méritos. Ten un peso de 1/3.

Fase de Oposición

 • Consta de dous partes e cada parte ten dúas probas.
 • PARTE A
  • Proba práctica: Propoñerase un exercicio práctico relacionado coas temáticas da especialidade.
  • Proba de desenvolvemento teórico do tema: Esta parte consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante.
 • PARTE B
  • Presentación e defensa ante o tribunal dunha programación didáctica.
  • Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica.
TEMARIO
 • Tema 1 – A música como linguaxe e como medio de expresión. Valor formativo da música. Percepción e expresión. Importancia da educación musical na Educación Primaria. O currículo de educación musical na concreción de unidades didácticas globalizadas.
 • Tema 2 – A melodía na educación musical. Intervalo, liña melódica, frase melódica. Recoñecemento da melodía. Tonalidade, modalidade e transporte de cancións. Harmonización de cancións e de obras instrumentais. Recursos didácticos para traballar na aula.
 • Tema 3 – A modulación. Procedementos e exemplos da súa mecánica. Función expresiva. Recursos didácticos para traballar na aula.
 • Tema 4 – A harmonía na educación musical. Acorde, tipos de acorde, investimentos. A súa orixe. Cadencias principais. Recursos didácticos para traballar na aula.
 • Tema 5 – A textura: tipos. A textura na instrumentación de cancións e en obras musicais. A forma. Análise formal de cancións. Principais formas musicais.
 • Tema 6 – A educación musical a través do ritmo. Ritmo libre, rítmico e métrico. Ritmo e linguaxe. Ritmo e movemento. Ritmo e execución instrumental. Polirritmia. Pequenas formas rítmicas: análise e improvisación. Intervención educativa.
 • Tema 7 – Correntes pedagóxico-musicais do século XX. Análise e proxección das mesmas na educación musical escolar.
 • Tema 8 – A música como parte do desenvolvemento integral do neno. Fundamentos psicopedagóxicos da educación musical. Desenvolvemento musical e ensino da música.
 • Tema 9 – A actividade musical na educación psicomotriz: coordinación xeral e práxica, alteracións de esquema e axuste corporal, trastornos da orientación temporo-espacial. Achegas interdisciplinarias ao campo da educación psicomotriz, tomando como base a actividade musical.
 • Tema 10 – A actividade musical como compensadora das desigualdades educativas. Principios básicos de intervención. A Educación musical no ámbito das deficiencias auditivas. Técnicas de sensibilización vibrátil. Estimulación e resposta. Achegas interdisciplinares para traballar as desigualdades educativas partindo da actividade musical.
 • Tema 11 – Funcionalidade da lectura e escritura musical. Representacións gráficas e gestuales non convencionais. Grafías convencionais. Obxectivos, contidos e recursos didácticos.
 • Tema 12 – O xogo como actividade de ensino e aprendizaxe na educación musical. Criterios de clasificación e selección de repertorio. Achegas e posibilidades do xogo nas actividades que se relacionan coa educación vocal, instrumental e de movemento e danza.
 • Tema 13 – O corpo e o movemento como medios de expresión musical. A relaxación: técnicasnecesarias para a actividade musical vogal, instrumental e de movemento. A danza na educación musical.
 • Tema 14 – A improvisación como forma de expresión musical libre e espontánea. A improvisación como procedemento compositivo. Recursos didácticos para a produción musical na aula. Creatividade e improvisación.
 • Tema 15 – A canción e a súa influencia no proceso educativo musical. As intencións comunicativas do canto. O canto coral nos distintos ciclos educativos: canto monofónico, homofónico e polifónico. Criterios de selección do repertorio escolar. Metodoloxía e recursos didácticos no proceso de ensino e aprendizaxe dunha canción. Principios básicos da dirección coral.
 • Tema 16 – A dramatización como xogo musical coordinador dos distintos tipos de expresión. Dramatización de cancións infantís e populares. Criterios para a selección de cancións dramatizables. Participación e improvisación instrumental na dramatización.
 • Tema 17 – O desenvolvemento da voz como instrumento de expresión musical. Metodoloxía e recursos didácticos da técnica vocal: respiración, articulación, entoación, resonancia. A tesitura vocal en Educación Primaria. A voz do profesor de música: importancia do seu coidado e mantemento.
 • Tema 18.- Os instrumentos musicais escolares. Familias de instrumentos. O corpo como instrumento. Agrupacións instrumentais. Instrumentos da música actual. Instrumentos de construción propia. Uso da electrónica e informática musical.
 • Tema 19 – A práctica instrumental. Criterios de selección e sistematización do repertorio instrumental en Educación Primaria. Obxectivos e contidos da actividade instrumental na aula. Metodoloxía e recursos didácticos no proceso de ensino e aprendizaxe dunha peza instrumental.
 • Tema 20 – A discriminación auditiva. Recursos didácticos de exploración e investigación sonora. O desenvolvemento da percepción auditiva: altura, duración, intensidade, timbre e forma. Técnicas e métodos.
 • Tema 21 – A audición musical: a súa didáctica. Desenvolvemento da comprensión auditiva en Primaria. Obxectivos, contidos e actividades. Programación de audicións para o alumnado de Educación Primaria.
 • Tema 22 – Socioloxía da música. Relación música-sociedade. Función social da música. O contorna socio-cultural e a súa influencia no desenvolvemento da sensibilidade musical. A música no mundo de hoxe. Música e consumo. Achegas e posibilidades dos medios audiovisuais no desenvolvemento da percepción e apreciación musical.
 • Tema 23 – Grandes períodos da historia da música: desde as orixes ata o Barroco. Características xerais. Selección de fragmentos musicais para o alumnado de Educación Primaria.
 • Tema 24 – Grandes períodos da historia da música: a música no Clasicismo, no Romanticismo e no século XX. Características xerais. Selección de fragmentos musicais para o alumnado de Educación Primaria.
 • Tema 25 – A música como expresión cultural dos pobos. A música étnica. O folclore e as súas aplicacións didácticas. Selección de fragmentos musicais para o alumnado de Educación Primaria.

 

MOSTRA DO MATERIAL
Scroll al inicio