Mestre/a de Infantil

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.
 • Temario propio actualizado: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes e en constante actualización.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Lexislación: Clases complementarias para a preparación da Lexislación
 • APP Propia: APP propia na que podes facer test desde calquera dispositivo móbil.

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA

Para ser admitidos á realización do proceso selectivo da oposición de Mestre de Educación Infantil da Xunta de Galicia, os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:

 • Nacionalidade española ou de calquera outro estado membro da Unión Europea ou daqueles estados con tratados internacionais. Tamén poderán presentarse, independentemente da súa nacionalidade, os cónxuxes de españois ou de cidadáns da Unión Europea.
 • IMPORTANTE: No caso de aspirantes de nacionalidade e lingua distinta da española, deberán acreditar coñecemento suficiente do castelán, mediante diploma de español como lingua estranxeira nivel B2 expedido polo organismo oficial competente.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade de xubilación forzosa.
 • Posuír dentro do prazo de presentación de solicitudes o título universitario oficial de mestre ou o título de grao en mestre de educación infantil ou de educación primaria expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Para titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación.
 • Posuír a capacidade funcional necesaria para o desemprego das tarefas que se deriven do correspondente nomeamento mediante certificado médico.
 • Non ser separado do servizo, mediante Expediente Disciplinario, de calquera das Administracións Públicas, nin acharse inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, no seu caso, para a correspondente profesión.
 • Non ser condenado por Sentenza Firme por calquera delito contra a liberdade e indemnidade sexuais tipificados no título VIII da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, así como por calquera delito de trata de seres humanos tipificado no título VII bis do
 • Código penal, segundo determina o artigo 57 da Lei Orgánica 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia.
 • Non ser persoal funcionario de carreira, en prácticas ou estar pendente do nomeamento do mesmo corpo.
 • Abonar as taxas correspondentes
PROCESO SELECTIVO
 • O procedemento de selección será de concurso-oposición. Ademais, o sistema de ingreso e acceso na función pública docente esixirá unha fase de prácticas que formará parte do proceso selectivo. Para a obtención da puntuación global, o tribunal ponderará un 55 % a puntuación obtida na fase de oposición e un 45 % a puntuación obtida na fase de concurso
 • A fase de oposición consistirá en 2 partes:
  • Parte 1. Eliminatoria.
   • Proba práctica da parte A de o temario. Exercicios por escrito.
   • Desenvolvemento por escrito dun tema da parokte B do temario elixido polo aspirante de entre dous temas propostos polo Tribunal.
  • Parte 2. Comprobación da aptitude pedagóxica e o seu dominio das técnicas para o exercicio docente. Divídese en dous parte.
   • A. Presentación e defensa dunha programación didáctica.
    • Fará referencia ao currículo dunha área relacionada coa especialidade pola que se participa, na cal deberán especificarse, no caso de educación infantil, as competencias basee, os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estratexias metodolóxicas, así como a atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
    • Esta programación corresponderase cun curso escolar da etapa educativa en que o profesorado da especialidade teña atribuída competencia docente para impartilo, elixido pola persoa candidata, e deberá organizarse en unidades didácticas de tal maneira que cada unha delas póidase desenvolver completamente no tempo asignado para a súa exposición.
    • Unha programación para un curso escolar deberá conter, como mínimo, 15 unidades didácticas que deberán estar numeradas, e terá, sen incluír anexos, unha extensión máxima de 60 folios, formato DIN-A4, escritos a unha soa cara e dobre espazo interlineal (fóra das táboas, nas que non será preciso respectar o espazo interlineal), con letra tipo arial, sen comprimir, tamaño de 12 puntos. Na extensión máxima de 60 folios non se computará a portada nin a contraportada. Si se computará o índice.
   • B. Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica #ante o tribunal.
    • Poderá estar relacionada coa programación presentada polo aspirante ou elaborada a partir do temario oficial da especialidade. O persoal aspirante elixirá o contido da unidade didáctica de entre tres extraídas ao azar por el mesmo, da súa programación.
    • No segundo caso, o persoal aspirante elixirá o contido dunha unidade didáctica dun tema de entre tres extraídos ao azar por el mesmo, do temario oficial da especialidade. Na elaboración da citada unidade didáctica deberán concretarse os obxectivos de aprendizaxe que perseguen con ela, as competencias basee ou clave (segundo proceda), os seus contidos, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables e as actividades de ensino e aprendizaxe que se van a formular na aula e os criterios de avaliación.
    • Para a exposición, o persoal aspirante poderá utilizar o material auxiliar que considere oportuno e que deberá presentar el mesmo, sempre que sexa aprobado polo tribunal, así como un guion que non excederá dunha páxina e que se entregará ao tribunal ao final desta.
 • Ademais, haberá: Proba de coñecemento de galego no caso de que non se poida acreditar o Celga 4. Eliminatoria.
 • Fase de concurso
  • A presentación de méritos non terá carácter eliminatorio e as persoas aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos.
TEMARIO
 • Tema 1 – Características xerais do neno e a nena ata os seis anos. Principais factores que interveñen no seu desenvolvemento. Etapas e momentos máis significativos. O desenvolvemento infantil no primeiro ano de vida. O papel dos adultos.
 • Tema 2 – O desenvolvemento psicomotor nos nenos e nenas ata os seis anos. A psicomotricidade no currículo da educación infantil. A sensación e percepción como fonte de coñecementos. A organización sensorial e perceptiva. A intervención educativa.
 • Tema 3 – O desenvolvemento da personalidade. O desenvolvemento afectivo nos nenos e nenas de cero a seis anos. Achegas de distintos autores. A conquista da autonomía. Directrices para unha correcta intervención educativa.
 • Tema 4 – O neno descobre aos outros. Proceso de descubrimento, de vinculación e aceptación. A escola como institución socializadora. O papel do centro de Educación Infantil na prevención e intervención con nenos e nenas en situación de risco social. Principais conflitos da vida en grupo.
 • Tema 5 – Desenvolvemento cognitivo ata os seis anos. O coñecemento da realidade. A observación e exploración do mundo físico, natural e social. Xénese e formación dos principais conceptos.
 • Tema 6 – Influencia das principais correntes pedagóxicas e psicolóxicas na educación infantil. Visión actual das súas achegas. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración crítica.
 • Tema 7 – A familia como primeiro axente de socialización. A transformación da función educativa da familia ao longo da historia. Expectativas familiares respecto a a educación infantil. Período de adaptación dos nenos e nenas ao centro educativo. Relacións entre a familia
  e o equipo docente.
 • Tema 8 – Educación para a saúde. Actitudes e hábitos referidos ao descanso, hixiene e actividade infantil. Prevención de accidentes, primeiros auxilios e enfermidades infantís. Criterios para a intervención educativa.
 • Tema 9 – Alimentación, nutrición e dietética. Alimentación equilibrada e planificación de menús. Trastornos infantís relacionados coa alimentación. As horas para comer como momentos educativos.
 • Tema 10 – A educación sexual na etapa infantil. Descubrimento e identificación co propio sexo. A construción dos roles masculino e feminino. Estratexias educativas para evitar a discriminación de xénero.
 • Tema 12 – Principios de intervención educativa en educación infantil. O enfoque globalizador. Sentido e significatividad da aprendizaxe. Unha metodoloxía baseada na observación e na experimentación. A súa concreción no marco do proxecto curricular.
 • Tema 13 – A programación no primeiro ciclo de educación infantil. Obxectivos, contidos e metodoloxía adecuada para os nenos e nenas de cero a tres anos.
 • Tema 14 – A programación no segundo ciclo de educación infantil. Obxectivos, contidos e propostas metodolóxicas máis adecuadas para este ciclo. As distintas unidades de programación. A continuidade entre a educación infantil e primaria. Medidas curriculares e vías de coordinación.
 • Tema 15 – A función do mestre ou mestra en educación infantil. A intencionalidade educativa. Relacións interactivas entre o neno e o educador. O mestre como membro do equipo educativo e na súa relación coas familias.
 • Tema 16 – A organización dos espazos e do tempo. Criterios para unha adecuada distribución e organización espacial e temporal. Ritmos e rutinas cotiás. A avaliación dos espazos e do tempo.
 • Tema 17 – Equipamento, material didáctico e materiais curriculares en educación infantil. Selección, utilización e avaliación dos recursos materiais.
 • Tema 18 – O desenvolvemento da linguaxe. Linguaxe e pensamento. Evolución da comprensión e da expresión. A comunicación non verbal. Problemas máis frecuentes na linguaxe infantil.
 • Tema 19 – O ensino e a aprendizaxe da lingua na educación infantil. Técnicas e recursos para a comprensión e a expresión oral. A intervención educativa no caso de linguas en contacto.
 • Tema 20 – A literatura infantil. O conto: o seu valor educativo. Criterios para seleccionar, utilizar e narrar contos orais ou escritos. Actividades a partir do conto. A biblioteca de aula.
 • Tema 21 – A educación musical en educación infantil. O descubrimento do son e do silencio. Características e criterios de selección das actividades musicais. Os recursos didácticos. O folclore popular.
 • Tema 22 – Evolución da expresión plástica nos nenos e nenas. Elementos básicos da linguaxe plástica. Obxectivos, contidos, materiais, actividades, estratexias metodolóxicas e de avaliación da expresión plástica. Modelos e estereotipos.
 • Tema 23 – A expresión corporal. O xesto e o movemento. A expresión corporal como axuda na construción da identidade e da autonomía persoal. Xogo simbólico e xogo dramático. As actividades dramáticas.
 • Tema 24 – A influencia da imaxe no neno. A lectura e interpretación de imaxes. O cinema, a televisión e a publicidade. Criterios de selección e utilización de materiais audiovisuais e de novas tecnoloxías na educación infantil.
 • Tema 25 – Formación de capacidades relacionadas co desenvolvemento lóxico-matemático. Recursos didácticos e actividades á etapa de educación infantil.
MOSTRA DO MATERIAL
Scroll al inicio