Mestre/a de Educación Física

DATOS INFORMATIVOS:

METODOLOXÍA NÓS:

Coñece as ventaxes da preparación con Nós Oposicións:

 • Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).
 • Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.
 • Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.
 • Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.
 • Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.
 • Lexislación: Clases complementarias para a preparación da Lexislación
 • Aula Virtual: para que podas seguir as clases en directo dende calquera lugar e onde contarás con material adicional de apoio.
 • Sesións gravadas: as nosas clases estarán dispoñibles na nosa aula virtual para a súa posterior visualización.

SOLICITA INFORMACIÓN

Formulario de Información

"*" señala los campos obligatorios

Política de privacidade
Teléfonos de contacto
Nós A Coruña · 981 927 420
Nós A Fábrica · 881 993 969
Nós Santiago de C. · 981 938 727
Nós Lugo · 982 815 466
Nós Vigo · 986 139 344
LIGAZÓNS OFERTAS E CONVOCATORIAS
TITULACIÓN REQUERIDA

Diplomatura en Maxisterio ou Grao en Maxisterio

PROCESO SELECTIVO

Fase de Concurso

 • A fase concurso consta dos méritos que achegue o aspirante. Os méritos que se valoran son: formación académica, experiencia docente previa e outros méritos. Ten un peso de 1/3.

Fase de Oposición

 • Consta de dous partes e cada parte ten dúas probas.
 • PARTE A
  • Proba práctica: Propoñerase un exercicio práctico relacionado coas temáticas da especialidade.
  • Proba de desenvolvemento teórico do tema: Esta parte consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante.
 • PARTE B
  • Presentación e defensa ante o tribunal dunha programación didáctica.
  • Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica.
TEMARIO
 • Tema 1 – Concepto de Educación Física: evolución e desenvolvemento das distintas concepcións.
 • Tema 2 – A Educación Física no Sistema Educativo: Obxectivos e contidos. Evolución e desenvolvemento das funcións atribuídas ao movemento como elemento formativo.
 • Tema 3 – Anatomía e fisioloxía humana implicadas na actividade física. Patoloxías relacionadas co aparello motor. Avaliación e tratamento no proceso educativo.
 • Tema 4 – O crecemento e o desenvolvemento neuromotor, óseo e muscular. Factores endóxenos e exógenos que repercuten no desenvolvemento e crecemento. Patoloxías relacionadas co crecemento e a evolución da capacidade do movemento. Avaliación e tratamento no proceso educativo.
 • Tema 5 – A saúde e a calidade de vida. Hábitos e estilos de vida saudable en relación coa actividade física. O coidado do corpo. Autonomía e autoestima.
 • Tema 6 – Capacidades físicas básicas, a súa evolución e factores que inflúen no seu desenvolvemento.
 • Tema 7 – Coordinación e equilibrio. Concepto e actividades para o seu desenvolvemento.
 • Tema 8 – A aprendizaxe motora. Principais modelos explicativos da aprendizaxe motora. O proceso de ensino e de aprendizaxe motora. Mecanismos e factores que interveñen.
 • Tema 9 – Habilidades, destrezas e tarefas motrices. Concepto, análise e clasificación. Actividades para o seu desenvolvemento.
 • Tema 10 – Avaliación das capacidades motrices en relación co desenvolvemento evolutivo xeneral. Educación sensomotriz e psicomotriz nas primeiras etapas da infancia.
 • Tema 11 – O esquema corporal, o proceso de lateralización. Desenvolvemento das capacidades perceptivo-motrices.
 • Tema 12 – A expresión corporal no desenvolvemento da área de Educación Física. Manifestacións expresivas asociadas ao movemento corporal. Intervención educativa.
 • Tema 13 – O xogo como actividade de ensino e de aprendizaxe na área de Educación Física. Adaptacións metodolóxicas baseadas nas características dos xogos, na área de Educación Física.
 • Tema 14 – Os deportes. Concepto e clasificacións. O deporte como actividade educativa. Deportes individuais e colectivos presentes na escola: aspectos técnicos e tácticos elementais; a súa didáctica.
 • Tema 15 – A Educación Física e o deporte como elemento sociocultural. Xogos e deportes populares, autóctonos e tradicionais. As actividades físicas organizadas no medio natural.
 • Tema 16 – Principios de sistemática do exercicio e elementos estruturais do movemento. Sistemas de desenvolvemento da actividade física (analíticos, naturais, rítmicos…)
 • Tema 17 – Desenvolvemento das capacidades físicas básicas na idade escolar. Factores, entrenables e non entrenables. A adaptación ao esforzo físico nos nenos e nas nenas.
 • Tema 18 – O desenvolvemento das habilidades. Principios fundamentais do adestramento. Adecuación do adestramento na actividade física nos ciclos de Educación Primaria.
 • Tema 19 – Recursos e materiais didácticos específicos da área de Educación Física: clasificación e características que han de ter en función da actividade física para as que se han de utilizar. Utilización dos recursos da Comunidade.
 • Tema 20 – Organización de grupos e tarefas: A planificación de actividades de ensino e aprendizaxe na área de Educación Física: modelos de sesión.
 • Tema 21 – Alumnos con necesidades educativas especiais. Características xerais dos tipos e graos de minusvalías: motoras, psíquicas, sensoriais, en relación coa actividade física.
 • Tema 22 – O desenvolvemento motor e perceptivo do neno discapacitado. A integración escolar como resposta educativa. Implicacións na área de Educación Física.
 • Tema 23 – Métodos de ensino en Educación Física. Adecuación aos principios metodolóxicos da Educación Primaria.
 • Tema 24 – A avaliación da Educación Física na Educación Primaria. Avaliación do proceso de aprendizaxe e do proceso de ensino: mecanismos e instrumentos. Función dos criterios de avaliación de etapa.
 • Tema 25.- A coeducación e igualdade dos sexos no contexto escolar e na actividade de Educación Física. Estereotipos e actitudes sexistas na Educación Física. Intervención Educativa.
MOSTRA DO MATERIAL
Scroll al inicio