Castelán

SUBSANACIÓN DA EXCLUSIÓN NAS LISTAS PROVISIONAIS

Nota informativa para subsanar a exclusión nas listas provisionais dos procesos selectivos

En relación coas listas provisionais de persoas admitidas e excluídas, e unha vez feitas as consultas para a verificación das circunstancias alegadas pola persoas aspirantes na súa solicitude, infórmase sobre a posibilidade de emenda das causas seguintes:

Facilitámosvos a ligazón ao PDF para que poidades consultar todos os pasos a seguir
👉http://www.xunta.es/dxfp/Xenericos/NotaInfo_17042023.pdf
As presentación de alegacións e a achega da documentación xustificativa deberá realizarse por medio da aplicación infomática Fides: https://fides.xunta.gal/
Non se admitirán as alegacións que se realicen por outro medio.