Primero Examen Corpo Superior Admón. Xeral da CC.AA. – Subgrupo A1

  • En sesión que tivo lugar o 25 de xaneiro de 2024, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de decembro de 2023 (DOG núm. 240, do 20 de decembro) para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, acordou, de conformidade co disposto na base II.1.2.6. da convocatoria, que o primeiro exercicio da oposición terá lugar o día 23 de febreiro de 2024, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas, no pavillón 1 da Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.
    • Data: 23/02/2024
    • Hora: 16:00 horas
    • Lugar: Pavillón 1 Feira Internacional de Galicia Abanca – Silleda
  • Os/as aspirantes deberán ir provistos de DNI ou de documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, lapis do nº 2 e goma de borrar.
  • Non se permitirá o acceso ás aulas en que se realice o exercicio con teléfonos móbiles, axendas electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro material ou instrumento de que se poida valer o/a aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará ningún servizo de recollida de móbiles.

Fecha

Feb 23 2024
Finalizdo!

Hora

4:00 pm

Localización

Feira Internacional Galicia Abanca
Silleda

Organizador

Xunta de Galicia
Código QR
Scroll al inicio