Aviso Legal e Política de Privacidade

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INFORMACIÓN LEGAL, ACEPTACIÓN E USO

As presentes disposicións regulan o acceso e o uso do servizo da páxina web que NOS OPOSICIONS, pon a disposición dos usuarios, sendo o Dominio www.nosoposicions.com (En diante Web)

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

Titular do dominio: NOS OPOSICIÓNS con domicilio en Avda do exercito,21, 9º C. A Coruña

A utilización da Web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. O Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal cada vez que desexe acceder ás informacións contidas na Web, xa que o mesmo puidese sufrir modificacións.

www.nosoposicions.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante “os contidos”) na internet pertencentes a NOS OPOSICIÓNS O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o Usuario será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que www.nosoposicions.com ofrece a través do seu portal.

PROPIEDADE INTELECTUAL DOS CONTIDOS DO WEBSITE

NOS OPOSICIÓNS, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de NOS OPOSICIÓNS O Usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e industrial titularidade de NOS OPOSICIÓNS Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE POLOS CONTIDOS E SERVIZOS PRESTADOS

NOS OPOSICIÓNS non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidese ocasionar o Usuario, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo. Nós Oposicións resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Nós Oposicións NON asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Nós Oposicións resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

Nós Oposicións poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Scroll al inicio