Castelán

Servizo Andaluz de Saúde (SAS) convocará 915 prazas nunha nova oferta de emprego público, tralo acordo ao que se chegou na reunión da Mesa Sectorial de Sanidade celebrada o 30 de setembro de 2013.A oferta de emprego público de 2013/2014 para o SAS inclúe o total de prazas que poden ser convocadas trala limitación que impón a normativa estatal. Esta restrinxe estas ofertas de emprego público a un máximo de reposición do 10% das prazas vacantes por xubilacións, excedencias que non dan lugar a reserva de praza e falecementos.

Reparto de prazas:
Facultativo especialista de área(84 de turno libre,35 de promoción interna) Pinche (28 de turno libre)
Medicina familiar (35 y 15) Técnico especialista en radiodiagnóstico (8 y 3)
Pediatría (14 y 6) Administrativo (20 y 20)
Enfermería (128 y 128) Auxiliar administrativo (39 y 39)
Fisioterapia (5 y 5); matrona (6 y 6) Celador (40 y 8)
Auxiliar de enfermería (109 y 70) Celador conductor (12 y 2)
Trabajo social (5 y 2) Lavandera planchadora (19 de turno libre)
Técnico especialista en laboratorio (12 y 5) Cocinero (5 y 2)