Policía local

Sistema de acceso

 Oposición 50 puntos

Comprobación estatura

 Proba de aptitude física

Exame Valoración
Salto vertical Apto/Non apto
1000 metros lisos Apto/Non apto

Proba de coñecementos

Exame Tempo Valoración
50 preguntas tipo test 60 minutos 10 puntos

 Lingua galega

Exame Valoración
Tradución textos Apto/non apto

Estarán exentos desta proba os aspirantes que acrediten posuír o Celga.

 

Metodoloxía

  • Explícase cada un dos temas e faise un exame como mínimo de cada un deles, cun formato semellante ao da oposición.
  • Parte física (optativa), 3 veces por semana.
*2 clases de proba

 

Requisitos

  • Nacionalidade española.
  • Capacidade funcional para desempeñar o posto.
  • Ter cumpridos os 18 anos de idade.
  • Non ter sido condenado por delito doloso nin estar inhabilitado nin expedientado.
  • Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria
  • Estatura de 1,65 para homes e 1,60 para mulleres

 

 

Convocatorias anteriores