981.927.420nosoposicions@nosoposicions.com Colabora con NósQuen somos

Facenda

Inicio / Facenda
I
CONVOCATORIA 2017

Resolución de 24 de octubre de 2017…

  • Especialidade de Axentes da Facenda Pública. Acceso libre 400 prazas.

 

REQUISITOS

a) Ser español ou nacional dun país membro da U.E.

c) Estar en posesión ou en condicións de obter o Título de BUP, Bacharel Superior, Bacharelato-LOGSE, Bacharelato LOE, Formación Profesional de segundo grao ou equivalente, ou ter aprobadas as probas de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

e) Non estar separado do servizo de ningunha Administración Pública en virtude de expediente disciplinario nin estar inhabilitado por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas

PROCESO SELECTIVO

Aprobado no BOE de 10 de xullo de 2010. A FASE OPOSICION constará de dous exercicios:

 PRIMEIRO EXERCICIO

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 100 preguntas sobre as materias: Organización do Estado e da Administración Pública, Dereito Administrativo Xeral, Organización da Facenda Pública, Inspección e Xestión Tributaria e Recadación Tributaria. Duración: 60 minutos.

 SEGUNDO EXERCICIO

Consistirá en contestar a un suposto teórico-práctico relacionado coas materias de Inspección, Xestión e Recadación Tributaria. Duración: 2 horas e 30 minutos.

 

Primeiro Exercicio

  • Organización do Estado e da Administración Pública (6 temas).
  • Dereito Administrativo Xeral (6 temas).
  • Organización da Facenda Pública (3 temas).

Primeiro e Segundo Exercicio

  • Inspección e Xestión Tributaria (13 temas).
  • Recadación Tributaria (13 temas).

TEMARIO

I. Organización do Estado e da Administración Pública

Tema 1. A Constitución Española de 1978: Estrutura e contido. Dereitos e deberes fundamentais. A súa garantía e suspensión. O Tribunal Constitucional e o Defensor do Pobo.

Tema 2. Políticas de igualdade de xénero. Normativa vixente.

Tema 3. A Coroa. Funcións constitucionais do Rei. As Cortes Xerais: Composición, atribucións e funcionamento. O Poder Xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial. O Tribunal Supremo. A organización xudicial española.

Tema 4. O Goberno e a Administración. Administración central e periférica do Estado. Tipos de Entes Públicos.

Tema 5. A organización territorial do Estado. Comunidades e Cidades Autónomas. As Entidades Locais.

Tema 6. Institucións da Unión Europea: O Consello, o Parlamento Europeo, a Comisión, o Tribunal de Xustiza. O ordenamento xurídico comunitario.

II. Dereito Administrativo Xeneral e Réxime Xurídico do Persoal

Tema 1. As fontes do Dereito Administrativo. A xerarquía das fontes. A Constitución. A Lei. Disposicións normativas con forza de Lei. O Regulamento. Dereito comunitario.

Tema 2. O acto administrativo: Concepto, clases e elementos. Motivación e notificación do acto administrativo. Nulidade e anulabilidad do acto administrativo. A revisión de oficio.

Tema 3. O procedemento administrativo. Os interesados. Dereitos dos cidadáns na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. O procedemento administrativo común. O silencio administrativo. A execución forzosa.

Tema 4. Os recursos administrativos: Concepto e clases. O recurso de alzada. O recurso de reposición. O recurso extraordinario de revisión. A xurisdición contencioso-administrativa.

Tema 5. Os contratos administrativos: Concepto e clases. Estudo dos seus elementos. O seu cumprimento. A revisión de prezos e outras alteracións contractuais. Incumprimento dos contratos administrativos.

Tema 6. O persoal funcionario ao servizo das Administracións Públicas. Dereitos e deberes dos funcionarios. A provisión de postos de traballo e a carreira administrativa. Situacións administrativas. Incompatibilidades e réxime disciplinario. O réxime de Seguridade Social dos funcionarios.

 III. Organización da Facenda Pública

Tema 1. Actividade económica e actividade financeira. O suxeito da actividade financeira. Funcións da Facenda Pública. A Facenda Pública na Constitución Española.

Tema 2. Os ingresos de dereito público. Tributos: Concepto e clases. Os elementos estruturais do imposto. Deveño. Exencións.

Tema 3. O Ministerio de Economía e Facenda. A Axencia Estatal de Administración Tributaria: Creación, natureza, obxectivos, funcións e organización.

 IV. Inspección e Xestión Tributaria

Tema 1. Dereito Tributario: Concepto e contido. Fontes. Os tributos: Concepto e clasificación.

Tema 2. Os obrigados tributarios. Dereitos e garantías dos obrigados tributarios.

Tema 3. A obrigación tributaria. Feito impoñible. Deveño. Base impoñible e liquidable. Cota e débeda tributaria.

Tema 4. A xestión dos tributos: Concepto. Os procedementos de xestión dos tributos: Iniciación e trámites. Procedemento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitude ou comunicación de datos. Procedemento de verificación de datos. Procedemento de comprobación limitada.

Tema 5. As declaracións tributarias: Concepto e clases. As autoliquidaciones. As comunicacións de datos. As retencións. Os pagos fraccionados. Declaracións informativas.

Tema 6. As liquidacións tributarias practicadas pola Administración: Clases. A notificación e os seus requisitos. A prescrición.

Tema 7. As obrigacións formais dos contribuíntes: Libros rexistros e facturas. A xestión censal. O Número de Identificación Fiscal.

Tema 8. A inspección dos tributos: Concepto. Funcións da inspección dos tributos. Persoal inspector: Dereitos e deberes. Axentes da Facenda Pública: Funcións na área de inspección. Actuacións de comprobación e investigación. Actuacións de valoración. Outras actuacións. Lugar e tempo das actuacións.

Tema 9. Iniciación e desenvolvemento do procedemento de inspección. Facultades da inspección. Documentación das actuacións: Comunicacións e informes.

Tema 10. Dilixencias administrativas. A dilixencia de constancia de feitos: Requisitos.
Tema 11. Actas de inspección. Concepto. Clases de actas.

Tema 12. Obtención de información con transcendencia tributaria. Obtención por subministración. Obtención por captación.

Tema 13. Infraccións e sancións en materia tributaria. O delito fiscal.

 V. Recadación Tributaria

Tema 1. A recadación: Concepto, obxecto e organización. Normativa reguladora.

Tema 2. Os obrigados ao pago da débeda tributaria. Debedor principais. Sucesores nas débedas tributarias. Responsables solidarios e subsidiarios: Declaración e extensión da responsabilidade.

Tema 3. A extinción da débeda tributaria (I). O pago ou cumprimento: Requisitos formais e medios de pago. As garantías da débeda tributaria: O dereito de prelación e a hipoteca legal tácita.

Tema 4. A extinción da débeda tributaria (II). Adiamento e fraccionamento do pago. Competencia. Tramitación. Garantías. Falta de pago.

Tema 5. A extinción da débeda tributaria (III). Outras formas de extinción das débedas: A compensación, a prescrición, a condonación. Créditos incobrables e insolvencias: Concepto, procedementos e efectos. O procedemento de dedución.

Tema 6. O procedemento de recadación en período voluntario. Participación das entidades de crédito no procedemento de recadación.

Tema 7. A recadación en período executivo. Efectos. Recargas do período executivo. Procedemento de prema. Características. Providencia de prema. Práctica das notificacións. Motivos de impugnación. Suspensión do procedemento. Ingresos no procedemento de prema: Prazos.

Tema 8. O embargo. Execución de garantías. Orde de embargo. As dilixencias de embargo. Facultades da recadación.

Tema 9. O embargo de diñeiro en contas abertas en entidades de crédito: Procedemento. Embargo de valores negociables. Embargo de soldos, salarios e pensións.

Tema 10. Embargo de bens inmobles. As anotacións preventivas de embargo: Requisitos. Embargo de bens mobles. Outros embargos.

Tema 11. Depósito e alleamento dos bens embargados. Valoración e fixación do tipo. Formas de alleamento.

Tema 12. Tercerías: Concepto, clases e requisitos. Exercicio de accións civís e penais no ámbito da xestión recadatoria.

Tema 13. A revisión dos actos de carácter tributario en vía administrativa. O recurso de reposición. As reclamacións económico-administrativas. Os Tribunais Económico-Administrativos.

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA 2013

CATEGORIA Nº DE PRAZAS TITULACIÓN REQUERIDA DATAS DE INTERESE
TÉCNICO DE FACENDA 15 Turno Libre Título de Bacharel ou equivalente Publicación convocatoria no BOE do 21 de marzo de 2013
Contacto

Podes toparnos no teléfono: 981 927 420

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. CERRAR