981.927.420nosoposicions@nosoposicions.com Colabora con NósQuen somos

Correos

Inicio / Correos
I

CORREOS 2017

OFERTADAS 2345 PRAZAS 

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA DE INGRESO DE PERSOAL LABORAL FIXO EN CORREOS. (29 DE DECEMBRO DE 2016)

COMEZAMOS GRUPOS DE PREPARACIÓN EN XANEIRO NOS CENTROS DE:

 • A CORUÑA, 16 DE XANEIRO.
 • SANTIAGO, 17 DE XANEIRO.
 • LUGO, 31 DE XANEIRO.

DÚAS SEMANAS DE PROBA SEN COMPROMISO DE PERMANENCIA.

Para que poidas comprobar como é o noso sistema de preparación poderás asistir á preparación durante duas semanas, e se transcorrido ese tempo a preparación non se axusta ás túas necesidades ou decides non continuar non terás nada que abonar, e soamente se decides continuar terías que aboar esas duas semanas.

MATRÍCULA GRATUÍTA ata o 15 de xaneiro.

HORARIO: As clases desenvolveranse en horario de tarde.

PROFESORADO: As clases serán impartidas por docentes cunha ampla experiencia na preparación das oposicións de Correos e que profesionalmente desenvolveron numerosas responsabilidades en Correos.

TEMARIO: Contamos cun temario de máxima solvencia e actualizado lexislativamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CONVOCATORIA (DE 2016).

REQUISITOS

Os requisitos que deben reunir os solicitantes para poder participar na convocatoria son os seguintes:
- Cumprir a idade legal de contratación prevista para cada posto de traballo.
- Cumprir os requisitos contractuais conforme á lexislación vixente en materia de permisos de traballo ou calquera outra que a substitúa.
- Estar en posesión do título de Ensino Secundario Obrigatorio, Graduado Escolar ou titulación oficial que a substitúa, ou coñecemento, experiencia e aptitudes, adquiridos no desempeño da súa profesión, equivalentes a esta titulación, de acordo co III Convenio Colectivo, para o desempeño dos postos de traballo do Grupo IV Persoal Operativo.
- Non manter na actualidade unha relación laboral fixa en Correos.
- Non ser separado do servizo nin despedido disciplinariamente, por feitos acaecidos no ámbito das sociedades do Grupo Correos.
- Non ter un contrato de traballo extinguido con Correos pola non superación do período de proba no desempeño do posto solicitado no proceso.
- Non ser avaliado negativamente polo desempeño do posto de traballo en Correos solicitado no proceso.
- Non acharse inhabilitado para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme.
- Non padecer enfermidade ou limitacións físicas ou psíquicas para o normal desempeño das tarefas e funcións a realizar, segundo criterio dos servizos médicos da empresa.
- Cumprir cos requisitos establecidos legal e convencionalmente para os postos de traballo ofertados na convocatoria.

Estes requisitos deberanse posuír á finalización do prazo para a presentación de solicitudes e manter no momento de efectuar a contratación como persoal laboral fixo.

PERFIL PROFESIONAL

Correos é unha das primeiras empresas de España por número de traballadores con máis de 63.000 empregados, cuxa xestión principal é a xestión nas comunicacións entre os cidadáns e empresas, así como, a distribución e entrega de produtos postais, parapostais e telégrafos aos destinatarios nos domicilios que figuren nos envíos. Tamén realizan tarefas de clasificación manual e/ou automática nas oficinas e enlaces rurais, admisión dos produtos postais, telegráficos e financeiros.

Todas estas xestións realízanse utilizando os medios necesarios para o desempeño tales como vehículos, sistemas informáticos, etc..

Por todo isto incorporarse a correos é unha boa opción para aqueles que estean a pensar en facer unha oposición.

PROCESO DE SELECCIÓN

O proceso de selección terá as fases e probas previstas a continuación, cun máximo de 49 puntos, distribuídos entre un máximo de 30 puntos para a fase de proba (61,22%) e un máximo de 19 puntos para a fase de méritos (38,78%), excepto para os postos de repartición 1, nese caso o máximo total será de 51 puntos, distribuídos entre un máximo de 30 puntos para a fase de proba (58,82%) e un máximo de 21 puntos para a fase de méritos (41,18%).

PROBA.

Consistirá na realización dun cuestionario tipo test en modalidade presencial que terá carácter eliminatorio en relación aos seguintes contidos:
- 90% Materias relacionadas no Anexo III das presentes bases.
- 10 % Psicotécnicas.
O tempo máximo para a realización deste exercicio será de 90 minutos e os erros non puntuarán negativamente.
Para superar o cuestionario tipo test o aspirante deberá obter un mínimo de 15 puntos.
A valoración máxima do cuestionario non poderá ser superior a 30 puntos.

MÉRITOS.

A fase de valoración de méritos, que non terá carácter eliminatorio, estará constituída, polos méritos e as puntuacións previstas a continuación:
1.- A suma da ant igüedad total en Correos, en calquera posto de traballo durante os últimos 7 anos. Por cada mes completo de prestación con contratos a tempo completo e o seu equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: 0,04 puntos, cun máximo de 2,88 puntos.
2.- Por desempeñar cada un dos postos de traballo pertencentes á bolsa de emprego da provincia solicitada, durante os últimos 7 anos. Por cada mes completo de prestación con contratos a tempo completo e o seu equivalencia por acumulación de contratos a tempo parcial: 0,095 puntos, cun máximo de 7,12 puntos.
3.- Para os postos de traballo que o requiran, nos termos expresados nestas bases: Pola posesión do permiso de conducir A.A.1 (moto), 2  puntos. Pola posesión do permiso B (coche), 1 punto. Os puntos por estes dous permisos non son acumulables, de maneira que o máximo por este concepto será de 2 puntos.
4. Pola posesión do Título de Formación Profesional Grao Medio comprendido nas familias profesionais de Administración e xestión e Comercial e Márketing e Informática e comunicacións, 1 punto.

5.- Formación. Os cursos de formación relacionados valoraranse conforme á seguinte puntuación individual:

- Curso de Produtos: 1 punto
- Curso de Atención cliente reparto: 0,25 puntos
- Curso de Atención cliente oficinas: 0,25 puntos
- Curso de Acollida e Procesos de traballo: 6,5 puntos
A puntuación máxima a obter pola valoración total de méritos non poderá exceder de 19
puntos, salvo no posto de repartición 1, que será como máximo de 21 puntos.

TEMARIO

Conforme ao previsto na convocatoria, o programa para a confección das probas axustarase aos seguintes contidos:

 • Tema 1: Liña básica
 • Tema 2: Liña urxente
 • Tema 3: Paquetería
 • Tema 4: Liña económica
 • Tema 5: Servizos financeiros
 • Tema 6: Servizos de telecomunicacións
 • Tema 7: Admisión
 • Tema 8: Entrega
 • Tema 9: Clasificación
 • Tema 10: A Calidade en Correos
 • Tema 11: Outros produtos e servizos
 • Tema 12: Ferramentas ofimáticas corporativas (IRIS, SGIE, PDA)
 • Tema 13: Aspectos básicos en Correos en materia de Seguridade na información (LOPD), Prevención de branqueo de capitais, Prevención de riscos laborais, Igualdade e Relacións laborais.

ÚLTIMA CONVOCATORIA:
ANO 2016: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363186669321/sidioma=es_ES

Contacto

Podes toparnos no teléfono: 981 927 420

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. CERRAR